Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Torskinge kyrkogård

Torskinge kyrkogård har liksom kyrkan medeltida ursprung. Men från

denna tid kvarstår idag inget utom själva kyrkan. Föga är känt om

kyrkogården innan 1800-talet. I en pastoratsbeskrivning från 1865

omnämns att man sedan 1862 utvidgat kyrkogården och omlagt hela ringmuren samt anskaffat nya portar till densamma. Under 1800-talet borde även den nu närmast obefintliga trädkransen ha planterats, vilket var en vanlig åtgärd vid tiden för att, som man trodde, rena luften från farliga dunster.

På fotografi er från tidigt 1900-tal syns att hela kyrkogården omgavs av en häck. Kring 1900 eller en bit in på seklet fick kyrkogården i vanlig ordning en mer reglerad kvartersindelning med grusgångar. På fotografi er från 1920- och 30-talen kan man se att större delen av gravarna hade grusad yta och omgärdades av häckar. Det var först vid denna tid som ytan norr om kyrkan började nyttjades på allvar. Tidigare hade kyrkans nordsida

undvikits med anledning av negativa folkliga föreställningar kring

denna.

1960 gjordes en stor utvidgning åt väster och längs ett stycke

av den norra sidan.

Bild: Mattias Johansson