Foto: Mattias Johansson

Torskinge kyrkogård

Torskinge kyrkogård har liksom kyrkan medeltida ursprung. Från denna tid kvarstår idag ingenting utom själva kyrkan.

Föga är känt om 
kyrkogården innan 1800-talet. I en pastoratsbeskrivning från 1865 nämns att man sedan 1862 utvidgat kyrkogården, lagt om hela ringmuren samt anskaffat nya portar till densamma. Under 1800-talet har troligen den nu närmast obefintliga trädkransen planterats.

På fotografier från tidigt 1900-tal syns att hela kyrkogården omgavs av en häck. Kring år 1900 eller en bit in på seklet fick kyrkogården en mer reglerad kvartersindelning med grusgångar.

På fotografier från 1920- och
30-talen kan man se att större delen av gravarna hade en grusad yta som omgärdades av häckar. Det var först vid denna tid som ytan norr om kyrkan började nyttjas på allvar. Tidigare hade kyrkans norrsida undvikits med anledning av negativa folkliga föreställningar kring denna.

1960 gjordes en stor utvidgning åt väster och längs ett stycke av den norra sidan.

Foto: Mattias Johansson