Förtroendevalda

Att vara förtroendevald betyder att man fått ett uppdrag, ett förtroende, från församlingens medlemmar. Genom val har vi utsett vilka personer som ska ta ansvar för att fatta beslut och driva vår församlings ekonomi och dess verksamheter framåt.

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation. Det betyder att alla som är medlemmar i kyrkan också har möjlighet att påverka sin församling genom val. Det sker vart fjärde år. Den som fyllt 16 har rösträtt och den som fyllt 18 år har rätt att ställa upp till val. 

VÅR ORGANISATION:

Församlingsråd
På varje ort finns ett församlingsråd som bland annat beslutar om verksamhet och gudstjänster. Ofta är även medlemmarna i församlingsråden kyrkvärdar. Läs mer om respektive församlingsråd nedan.

Dannäs församlingråd

Hånger församlingsråd

Forsheda församlingråd

Kärda församlingsråd

Torskinge församlingråd

Samrådsgruppen
Samrådsgruppen består av representanter från de olika orterna och har framför allt i uppgift att samordna församlingens gudstjänster. I gruppen ingår Marianne Andersson, Filip Carlsson, Mats Ericsson, Ingemar Holmström, Vivi Johansson, Annika Karlander, Siv Karlsson, Erling Melin, Barbro Nilsson och Torbjörn Olsson.

Kyrkogårds- och fastighetsutskott
Kyrkogårds- och fastighetsutskottets uppgift är att bereda frågor till kyrkorådet som gäller våra fastigheter och kyrkogårdar. Ingemar Holmström är ordförande och övriga ledamöter är Bengt Andersson, Bengt Bertilsson, Filip Carlsson, Johan Hilding, Mattias Johansson (kyrkogårdschef), Anders Karlsson, Peter Larsson, Thomas Pettersson, Annelen Uvebrant.

Kyrkoråd
Kyrkorådet tar beslut som rör ekonomi, personal och verksamhet. Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige och mandatperioden är fyra år. Läs mer om kyrkorådet på länken nedan.

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktige är församlingens högst beslutande instans. Dess ledamöter utses i kyrkovalet vart fjärde år. Kyrkofullmäktige har det yttersta ansvaret för församlingens budget, församlingsinstruktion och fastigheter mm. Läs mer om kyrkofullmäktige på länken nedan. 

Kyrkofullmäktige