Foto: Mattias Johansson

Hånger kyrkogård

Hångers kyrkogård anlades efter kyrkans uppförande 1881 och färdigställdes 1883. Arbetet med bygget av stenmuren leddes av stenläggare Bergström från Hörle. För planteringarna, den ännu bevarade trädkransen och häcken på muren ansvarade länsträdgårdsmästare Sellberg i Jönköping.

Kyrkogårdens sydvästra sida kom att upptagas av enskilda s.k. köpegravar med grusad yta, inramad av låga häckar, vilket syns på äldre flygfotografier. Dessa gravar köptes antingen för evig tid eller för 50 år.

I allmänna kvarteret var det bara ett fåtal som försågs med gravvård eller grusbädd och häck. Kring sekelskiftet var gravvårdar ännu något dyrbart.

Kyrkogårdens norra sida började nyttjas från väster mot öster. Den förbehölls allmäna gravar som var kostnadsfria och där de döda gravlades kronologiskt, allt efter frånfälle. Alla är därmed ensamgravar.

Medan 
den södra sidans gravrader inramades av grusgångar så utgjordes norra sidan av två stora gräsmattor. En stor del av sydöstra kvarteret förbehölls nämndemannen Jonas Johansson på Hånger Skattegård och efterkommande anförvanter, samt innehavare av hemmanet, för evig tid.

1964 förändrades kyrkogården radikalt. Alla grusbäddar på gravarna togs bort, liksom häckarna och ersattes av gräs, varvid även kvarterens små grusgångar lades igen. Alla eventuella stenramar kring gravarna försvann likaså.

Foto: Mattias Johansson
Foto: Mattias Johansson