Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hånger kyrkogård

Hångers kyrkogård anlades efter kyrkans uppförande 1881 och färdigställdes 1883. Arbetet med bygget av stenmuren leddes av

stenläggare Bergström från Hörle. För planteringarna, däribland

den ännu bevarade trädkransen och häcken på muren, svarade

länsträdgårdsmästare Sellberg i Jönköping.

Kyrkogårdens sydvästra sida kom att upptagas av enskilda s.k. köpegravar med grusad yta, inramad av låga häckar, vilket syns på äldre flygfotografi er. Dessa gravar köptes antingen förevärderlig tid eller för 50 år.

Den norra sidan förbehölls allmänna gravar som var kostnadsfria och där de döda gravlades kronologiskt allt efter frånfälle. Alla är därmed ensamgravar.

 

I allmänna kvarteret var det bara ett fåtal som försågs

med gravvård och endast ett fåtal som försågs med grusbädd och

häck. Kring sekelskiftet var gravvårdar ännu något dyrbart.

Kyrkogårdens norra sida började nyttjas från väster mot öster. Medan

den södra sidans gravrader inramades av grusgångar så utgjordes

norra sidan av två stora gräsmattor. En stor del av sydöstra kvarteret

förbehölls nämndemannen Jonas Johansson på Hånger Skattegård

och efterkommande anförvanter samt innehavare av hemmanet,

”allt för evärderligt”.

1964 förändrades kyrkogården radikalt. Alla grusbäddar på gravarna togs bort liksom häckarna och ersattes av gräs, varvid även kvarterens små grusgångar igenlades. Alla eventuella stenramar kring gravarna försvann likaså.

Bild: Mattias Johansson
Bild: Mattias Johansson