Foto: Mattias Johansson

Dannäs kyrkogård

Dannäs kyrkogård har liksom kyrkan medeltida ursprung. Föga är känt om kyrkogården innan 1700-talet. Rogberg omnämnde 1770 att det vid kyrkans västgavel fanns en pyramid av trä, uppförd som grav åt släkten Kyhle på Dannäs säteri. Denna var försvunnen 1885 när Eric Ihrfors avbildade kyrkan i ”Smolandiasacra”. Troligen revs den i samband med korbygget 1816, under vilket gravkammare finns.  

'Ihrfors’ teckning visar en på sedvanligt vis ängsartad kyrkogård med några enstaka stenvårdar och avlånga gravkullar. Stenmuren kring kyrkogården var då redan lagd och en trädkrans planterad. I en beskrivning 1914 omnämndes att kyrkogården omgavs av almar och en hagtornshäck. Gravkvarteren indelades av sandade gångar och familjegravarna avskiljdes från varandra genom ”spiralhäckar”.

Foto: Mattias Johansson