Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Gravskick i Floby pastorat

Det finns olika typer av gravar på våra kyrkogårdar, olika gravskick. Här kan du läsa vad de olika gravskicken innebär.

Kistgrav

Är en gravplats för en eller flera kistor med gravrätt, med möjlighet till att sätta upp en egen gravsten. Kistgravarna finns med eller utan rabatt.

För kistgrav gäller gravrätt om 25 år, därefter kostnadsfri förlängning om 15 år i taget. Det är gravrättsinnehavaren som får avgöra vem som får begravas i graven, bestämma om gravsten och utsmyckning samt förnya gravrätten, överlåta eller återlämna gravplatsen. Gravrättsinnehavaren har skyldighet att hålla graven i gott skick samt anmäla ny adress.

Urngrav

Är en gravplats för en eller flera urnor med gravrätt, med möjlighet till att sätta upp en egen gravsten. Urngravarna finns med eller utan rabatt.
För urngrav gäller gravrätt om 25 år, därefter kostnadsfri förlängning om 15 år i taget. Det är gravrättsinnehavaren som får avgöra vem som får begravas i graven, bestämma om gravsten och utsmyckning samt förnya gravrätten, överlåta eller återlämna gravplatsen. Gravrättsinnehavaren har skyldighet att hålla graven i gott skick samt anmäla ny adress.

Minneslund

Begravningen i minneslunden är anonym, detta innebär att askan efter den avlidne gravsätts utan de anhörigas närvaro och utan att de får vetskap om den exakta platsen där askan vilar. Man reservera ej plats för t.ex. makar utan gravsätter i tur och ordning. Man är hänvisad till en gemensam smyckningsplats för lösa blommor och ljuständning. 

Floby pastorat har tre minneslundar, Floby, Kinneved och Åsarp.
Minneslunden i Floby har även kistminneslundsplatser. 

För minneslundarna tilldelas man ingen gravrätt.

Urnlund


Urnlund är som en mellanform mellan minneslund och askgravplats där anhöriga får medverka vid gravsättning, och man reserverar plats för upp till fyra urnor. Smyckning och ljuständning sker på en gemensam plats.

En namnbricka av brons sätts upp på en av de stora gemensamma stenarna. Man reserverar ej plats på stenen för t.ex. makars namnbrickor. Namnbrickan får sitta uppe i minst 25 år, och därefter vidare i mån av plats.
Urnlund finns bara i Floby och där finns även kistlundsplatser. 

För urnlunden tilldelas man ingen gravrätt.  

Askgravplats

I Åsarp och Kinneved finns askgravplatser. Ett gravskick där anhöriga får medverka vid gravsättning och reservera plats för upp till fyra urnor.
Gravplatsen får förses med liggande gravvård av sten med maximal yta av 400 mm x 400 mm som anskaffas och bekostas av gravrättsinnehavaren.

 
Gravplatsen upplåts med begränsad gravrätt för 25 år, som kan förlängas.
Gravrätten är kopplad till ett obligatoriskt skötselavtal, enligt principen för ett flerårigt skötselavtal, och beräknas under gravrättstiden täcka kostnaden för skötsel och utsmyckning av det gemensamma avgränsade gravplatsområdet.  Gravstenstvätt ingår ej.
Gravrättsinnehavaren är skyldig att anmäla ny adress.   

Gravlykta och gravvas för ljus och lösa blommor får placeras inom den enskilda gravrätten.