Kyrkoval

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar. I kyrkovalet som sker var fjärde år har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet att rösta på de grupper och personer som ska besluta om frågor som påverkar kyrkans verksamhet och framtid.

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8 miljoner medlemmar. Den kristna grunden innebär ett engagemang för alla människors värde och värdighet och för ett aktivt miljö- och klimatarbete.

Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje, fördjupning och sammanhang för dig själv och andra, till exempel genom dop, bröllop, andra gudstjänster, öppen förskola, barn- och ungdoms- verksamhet, körer och konserter.

Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma kulturarv, i form av byggnader och traditioner och du är med och stödjer kyrkans sociala arbete för människor i utsatthet, ensamhet och sorg.

Rösta i kyrkovalet

I kyrkovalet väljs representanter till tre olika nivåer i Svenska kyrkan. I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer:

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE, lokal församling

Församlingen är den lokala nivån och vilken församling du tillhör beror på var du bor. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig, till exempel vad församlingen ska erbjuda för barn, unga och äldre och hur musiklivet ska se ut.

VAL TILL STIFTSFULLMÄKTIGE, REGIONALT

Svenska kyrkan är indelad i 13 geografiska områden som kallas stift. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka i stiftet behöver renoveras. 

Stiftet utser en stiftsstyrelse, som styrs av biskopen. Andreas Holmberg är biskop i Stockholm sedan 2019.

VAL TILL KYRKOMÖTET, NATIONELLT

Kyrkomötet är den nationella nivån, som jobbar med stora frågor som rör hela organisationen. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det handlar till exempel om hur Svenska kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken. 

Kyrkomötet utser kyrkostyrelsen, som är kyrkans “regering”. Ordförande är ärkebiskop Antje Jackelén.

Vem ska jag rösta på?

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas nomineringsgrupper. Några av dem är knutna till de politiska partierna, medan andra saknar partipolitisk koppling. Det finns nomineringsgrupper som ställer upp i val till alla tre nivåer, och andra som bara jobbar lokalt i en församling. Du hittar alla grupper för de olika nivåerna på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval