Medling

När anhöriga inte kommer överens

Begravningsverksamheten på Färingsö är enligt begravningslagen den som ska medla vid tvister där anhöriga inte kommer överrens. Tvisten kan handla om oenigheter kring om  en avliden ska kremeras eller ej, eller var den avlidne ska begravas. 

När de efterlevande inte kan enas är det viktigt att man så snart som möjligt kontaktar oss för hjälp. Ansvarig för att hantera medling i tvister som dessa är Lars Brattgård, kyrkoherde i Färingsö församling.  Medlingen sker genom samtal med de anhöriga som tvistar och så länge medling pågår kan kremering eller gravsättning inte ske.
För hjälp med medling kontakta faringso.forsamling@svenskakkyrkan.se

Om man trots medling inte kommer överens, lämnas tvisten till länsstyrelsen för beslut.

Läs mer om medling här.