Meny

Medling

Ibland kan de efterlevande inte enas om den avlidne ska kremeras eller jordbegravas eller var gravsättningen ska ske. I begravningslagen ges då möjlighet för de efterlevande att begära hjälp i form av medling.

Val och önskemål i samband med begravning

När någon avlider är det viktigt att de anhöriga eller andra som ordnar med begravningen så långt det är möjligt följer den avlidnes önskan om kremering och
om gravsättningen. Det kan handla om vilken gravplatstyp som ska väljas och
om platsen för gravsättning.

När någon avlidit, bör hans önskan om kremering och om gravsättningen såvitt möjligt följas av den som i egenskap av anhörig eller närstående eller annars ordnar med gravsättningen. 

5 kap. 1 § begravningslagen

skäl att skriva ner sina önskemål

Det finns inga krav, varken i begravningslagen eller i annan lagstiftning, att man
ska skriva ner sina önskemål om den egna begravningen, men det finns goda
skäl att göra det.
Det går att fritt formulera sina önskemål eller använda häftet Mina önskemål.
Det viktiga är att efterlevande får kännedom om den avlidnes önskemål om den
egna begravningen. Dokumentet med önskemålen kan förvaras hos till exempel
en advokatbyrå, i ett bankfack eller i hemmet.

 

 

Dokumentet kan innehålla följande moment och önskemål om den egna
begravningen:

  • Ort och kyrkogård
  • Kremering alternativt kistbegravning
  • Gravplatstyp, till exempel minneslund, askgravlund, askgravplats befintlig
    familjegrav, kistgravplats eller urngravplats, se avsnittet Gravplatstyper
  • Utströende av aska över land eller över vatten
  • Val av kista och urna
  • Val av svepning/svepdräkt
  • Begravningsceremoni/avsked
  • Minnesstund 

Det händer att anhöriga är oeniga om var och hur den avlidne ska gravsättas.
Ska det vara kistbegravning eller kremering? Ska gravsättning ske i befintlig familjegrav, kanske på annan ort, eller i en ny grav på bostadsorten? Under tiden
tvist pågår mellan de anhöriga får den avlidne inte gravsättas. Kroppen förvaras
då i kyl- eller frysutrymme.

Möjligt begära medling vid oenighet om kremering och plats för gravsättning

Om tvisten gäller fråga om kistbegravning alternativt kremering eller om plats
för gravsättningen ska parterna på begäran erbjudas medling. Det är huvudmannen på den ort där den avlidne senast var folkbokförd som medlar. Om parterna inte kommer överens under medlingen tar länsstyrelsen över ärendet och beslutar. Handläggningen kan ta tid. Ett bra sätt att förebygga en tvist är att skriva ner sina önskemål och göra dem kända för närstående.