Kyrkan mitt i staden

Hur ska området runt kyrkparken se ut i framtiden? Tillsammans med Falköpings kommun arbetar Svenska kyrkan med att utveckla miljöerna i stadskärnan.

Svenska kyrkan äger tre centralt belägna fastigheter; S:t Olofs kyrka, Kyrkans hus och Förskolan Boken. Projektet ”Kyrkan mitt i staden” handlar om utvecklingen av utomhusmiljön mellan dessa tre fastigheter.  Målet är att integrera dem med varandra och den övriga omgivningen på ett harmoniskt sätt och göra Svenska kyrkan till en naturlig del av Falköpings centrum. Tanken är också att de förändringar som föreslås ska ge ännu bättre förutsättningar för kyrkans grundläggande uppgift och för Förskolan Boken.

Samtidigt arbetar Falköpings kommun mycket aktivt med utveckling av stadskärnan, med fokus både på handel och kultur. Hösten 2020 bjöd kommunen och Svenska kyrkan därför tillsammans in arkitekter till projekttävling för att gestalta delar av Falköpings stadskärna. Tävlingens primära syfte var att ta fram programskisser för Stora torget och kyrkparken, samt kopplingen mellan dem.

Den 17 juni 2021 presenterades det vinnande bidraget som utsetts av en jury med representanter från Falköpings kommun, Svenska kyrkan Falköping och organisationen Sveriges Arkitekter.

Vinnare av projekttävlingen blev ”Extra lagrad” från arkitektfirman Sydväst arkitektur och landskap.

Utdrag ur juryns utlåtande:
Bidraget tar avstamp i en mångfasetterad analys av landskapet, staden och stadskärnan. Genom markerade stråk skapas en helhet som binder samman målpunkterna i staden. Med tydliga entréer vars markbeläggning ianspråktar delar av gaturummen skapas en dragningskraft in till stadskärnan. På Stora torget utformas Malta Johanna med ett cirkulärt trädäck som medför att de sittande vänds mot torget. Runt torget byts beläggningen till betongsten för att öka tillgängligheten och bildar en ram.

På torgets västra sida skapas en grönskande lund med träd och andra växter och i öster en liten scen och stenskulpturen Lilla Mösseberg. Köttorget får en ungdomsprägel med markbeläggning som underlättar för fler olika aktiviteter eller happenings. Parkeringen väster om Köttorget flyttas söderut och möjliggör för en öppen grönyta med siktlinjer mot Stora Torget. Kyrkparken får en lugn yta med plats för eftertanke och meditation samt en mer aktiv plats med utrymme för en lekplats

Läs mer om utvecklingen av stadskärnan och titta på det vinnande bidraget på Falköpings kommuns webb!

Läs mer om tävlingen! 

Se programskiss för det vinnande bidragaget ”Extra lagrad”.