Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barnkonsekvensanalys

Barnens bästa vägs in i Svenska kyrkan Eslövs beslut

I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet”så står det i inledningen till kyrkoordningen.

Den 1 januari 2013 trädde ett viktigt beslut i kraft, nämligen att Svenska kyrkan ska genomföra barnkonsekvensanalys inför beslut i församlingar, stift och nationell nivå.

Många barn är medlemmar och många barn finns i våra verksamheter. Beslutet är ett uttryck för att man ser barnet som viktigt och att barnets rättigheter är något som ska genomsyra Svenska kyrkan.

I Svenska kyrkan Eslöv har vi en särskild BKA (barnkonsekvensanalys)-grupp, som analyserar alla beslutsunderlag inför strategiska beslut i kyrkorådet. Vid analysen utgår man från Barnkonventionens fyra huvudprinciper:

  • art. 2 förbud mot diskriminering,
  • art. 3 barnets bästa,
  • art. 6 barnets rätt till liv och utveckling,
  • art. 12 barnets rätt till delaktighet och inflytande

Att barnkonsekvensanalyser sker i det löpande arbetet är lika viktigt. Då gäller det att ha ett barnrättsperspektiv, där vuxna, helst i dialog med barn och unga, gör en bedömning av vad som är barnets bästa utifrån barnkonventionen.

Vi ska ta barn på allvar – det är konventionens budskap till alla vuxna! Läs den, reflektera över den och sprid kunskap om den och låt den genomsyra sättet att tänka, arbeta och möta barn!