Kursplan för Ungdomskör 13-19 år

Ungdomskören är det fjärde och sista steget i församlingens barn- och ungdomskörtrappa. Här förfinar vi det vi lärt oss om kör och körsång och kombinerar en härlig social gemenskap med goda musikaliska ambitioner.   

Mål/innehåll

  • fördjupa vårt intresse för kör och körsång
  •  utveckla sångteknik med sikte mot en mer automatiserad koppling mellan andning, stöd och flöde. 
  • fördjupa kunskaper om musik och sammusicerande
  • etablera tre- fyrstämmighet i kören
  • utmana gehöret och det medvetna lyssnandet
  • fördjupa kunskaperna i grundläggande musiklära
  • fördjupade relationer körsångare emellan och gruppens sociala gemenskapen
  • fördjupa relationen till sin kyrka och församling och den egna relationen till tro och andlighet 

Så arbetar ungdomskören för att nå målen

Allmänt

Vi arbetar aktivt för en god social miljö som en trygg bas för att utveckla oss både som människor och korister. Vi skärper vårt lyssnande och arbetar målmedvetet på att utveckla ett enhetligt sound. Vad ställer flerstämmighet för krav på oss? Vi arbetar vidare med musikalisk gestaltning, textinnehåll och artikulation. Vi övar oss att tyda även de mer subtila signalerna i ledarens dirigering.  

Sång och röst

Vi lär oss om hur målbrottet påverkar våra röster under en begränsad period och blir lyhörda för vår rösthälsa under målbrottet. Vi fortsätter att utforska våra röster och dess uttrycksmöjligheter, bl.a genom den repertoar vi möter i den klassiska litteraturen. Vi lär oss använda våra röster på ett hälsosamt sätt, genom att medvetandegöra vad vi gör när vi sjunger på ett fritt och naturligt sätt.  

Musiklära

Vi fortsätter med den italienska musikterminologin och utökar ordförrådet vi har med oss från diskantkören (forte, piano, crescendo, diminuendo, fermat, staccato, legato, körandning, artikulation, noter, pauser) med de vanligaste tempo- och föredragsbeteckningarna, såsom: presto, allegro, andante, adagio, dolce o.s.v. Vi lär oss både hur dessa tecken ser ut och hur man tyder uttrycken i dirigentens gestik, samt vad de heter på italienska och svenska. Vi mer med notläsning.  
 
Med inspiration från Music Mind Games lär vi oss att identifiera elementära och lite mer avancerade rytmiska mönster och tonhöjder. En lekfull ingång i notläsning och musikteori. Vi arbetar med notvärden motsvarande pauser.  

en banrkör som sjunger. I bakgrunden syns en stentrappa.

Kursplaner för barn- och ungdomskörer i Enskede-Årsta församling

Från barnkör till ungdomskör - läs mer om körtrappan