Kursplan för Juniorkör 7-9 år

Juniorkören är det andra steget i församlingens körtrappa. Här rotar vi vår köridentitet och utvecklar vår känsla för körsång och sammusicerande.

Mål

  • underhålla och vidareutveckla ett intresse för körsång 
  • utveckla sångteknik, såsom fri andning, intonation, precision
  • utveckla kunskaper om musik och sammusicerande
  • prova på enkel tvåstämmighet 
  • utmana gehöret och det medvetna lyssnandet
  • utveckla kunskaperna i musiklära
  • skapa/vidareutveckla relationen till sin kyrka och församling

Så arbetar Juniorkören för att nå målen:

Allmänt

Vi medvetandegör vår sång. Vad är det för skillnad på att sjunga var för sig och i kör? Vad måste man tänka på när man sjunger tillsammans? Börja och sluta samtidigt, sjunga lika fort, musikalisk gestaltning, textinnehåll och artikulation. I juniorkören kan vi ställa upp på led, gå i procession och ställa upp i köruppställning, så småningom utan hjälp av vuxen. I samarbeten med andra körer händer det att vi får bekanta oss med tvåstämmighet.

Vi lär oss vad en dirigent gör och får också prova på att dirigera själva. Vid medverkan i gudstjänster turas vi om att tända ljus, be en bön, läsa en text.  

Sång och röst

Vi fortsätter utforska och utvidga våra rösters omfång och uttrycksmöjligheter, bl.a genom den repertoar vi möter i den klassiska litteraturen. Vi lär oss använda våra röster på ett hälsosamt sätt, genom att medvetandegöra vad vi gör när vi sjunger på ett fritt och naturligt sätt. Vi använder t.ex solmisation för att konkretisera tonhöjd och förankra ett tonminne i våra kroppar.

Musiklära

Vi fortsätter med den italienska musikterminologin och utökar ordförrådet vi har med oss från barnkören (forte, piano, crescendo, diminuendo, fermat, staccato, legato, körandning, artikulation, noter, pauser) med de vanligaste tempo- och föredragsbeteckningarna, såsom: presto, allegro, andante, adagio, dolce o.s.v. Vi lär oss både hur dessa tecken ser ut och hur man tyder uttrycken i dirigentens gestik,samt vad de heter på italienska och svenska.  

Med inspiration från Music Mind Games lär vi oss att identifiera elementära rytmiska mönster och tonhöjder. En lekfull förberedelse för framtida notläsning. Vi arbetar med notvärden från helnot till åttondel (och motsvarande pauser). Vi för över det vi lärt med kroppen och gehöret till notskrift på vita tavlan. Hur ser rytmerna vi klappar ut, i notskrift? Melodierna?

en banrkör som sjunger. I bakgrunden syns en stentrappa.

Kursplaner för barn- och ungdomskörer i Enskede-Årsta församling

Från barnkör till ungdomskör - läs mer om körtrappan