Kursplan för Diskantkör 9-12 år

Diskantkören är det tredje steget i församlingens körtrappa. Här rotar vi vår köridentitet än mer och utvecklar vår känsla för körsång och sammusicerande.

Mål

  • fördjupa intresset för körsång
  • utveckla sångteknik, såsom fri andning, intonation, precision
  • fördjupa kunskaper om musik och sammusicerande
  • etablera tvåstämmighet i kören
  • utmana gehöret och det medvetna lyssnandet
  • utveckla kunskaperna i musiklära
  • fördjupa relationen till sin kyrka och församling

Så arbetar Diskantkören för att nå målen:

Allmänt

Vi skärper vårt lyssnande och arbetar målmedvetet på att utveckla ett enhetligt sound. Vad måste man tänka på när man sjunger tvåstämmigt? Vi arbetar vidare med musikalisk gestaltning, textinnehåll och artikulation. Vi övar oss att tyda även de mer sublima signalerna i ledarens dirigering.

Sång och röst

Vi fortsätter utforska och utvidga våra rösters omfång och uttrycksmöjligheter, bl.a genom den repertoar vi möter i den klassiska litteraturen. Vi lär oss använda våra röster på ett hälsosamt sätt, genom att medvetandegöra vad vi gör när vi sjunger på ett fritt och naturligt sätt. Vi använder t.ex solmisation för att konkretisera tonhöjd och förankra ett tonminne i våra kroppar.

Musiklära

Vi fortsätter med den italienska musikterminologin och utökar ordförrådet vi har med oss från barnkören och juniorkören (forte, piano, crescendo, diminuendo, fermat, staccato, legato, körandning, artikulation) med de vanligaste tempo- och föredragsbeteckningarna, såsom: presto, allegro, andante, adagio, dolce o.s.v. Vi lär oss både hur dessa tecken ser ut och hur man tyder uttrycken i dirigentens gestik, samt vad de heter på italienska och svenska. Vi mer med notläsning.
 
Med hjälp av Music Mind Games lär vi oss att identifiera elementära och lite mer avancerade rytmiska mönster och tonhöjder. En lekfull förberedelse för framtida notläsning. Vi arbetar med notvärden från helnot till åttondel, med punkteringar (och motsvarande pauser). Vi lär oss känna igen treklanger i dur och moll med örat och i skrift.

en banrkör som sjunger. I bakgrunden syns en stentrappa.

Kursplaner för barn- och ungdomskörer i Enskede-Årsta församling

Från barnkör till ungdomskör - läs mer om körtrappan