Foto: Gudmund Frenskar

Härnevi kyrka

Härnevi kyrka är en i stort sett enhetlig 1400-talsbyggnad. Kyrkans valv och väggar är rikt deorerade med kalkmålningar utförda i början av 1480-talet av Albertus Pictor (Albert Målare) och hans verkstad. Målningarna i Härnevi anses kvalitetmässigt som en av topp tre i Sverige. Härnevi kyrka ligger i Fjärdhundra församling.

Om Härnevi kyrka

Härnevi kyrka är en i stort sett enhetlig 1400-talsbyggnad. Äldre dokument visar att det funnits en äldre kyrkobyggnad på platsen. Kyrkan består av ett rektangulärt kyrkorum med sakristia i norr och vapenhus i söder. Byggnadsmaterialet är gråsten samt tegel till gavelröstena och dörr- och fönsteromfattningar. Kyrkorummets tak utgörs av två stjärnvalv som vilar på pilastrar. Sakristian har ett tunnvalv och vapenhuset kryssvalv.

Förändringar av kyrkan 

Härnevi kyrka förändrades inte alls under 1500- och 1600-talen och endast i mindre omfattning under 1700- och 1800-tal, då de medeltida fönstren i koret och på sydväggen förstorades och det upptogs fönster på nordsidan. Även dörröppningar vidgades, bara portalen mellan koret och sakristian är bevarad i ursprungligt skick.

1956-57 utfördes en omfattande restaurering. De medeltida fönstren rekonstruerades då till sitt ursprungliga utseende och det medeltida tegelaltaret återställdes. Ny bänkinredning tillverkades efter bevarade rester av 1700-tals inredningen och en 1700-tals läktare i bakre delen av långhuset togs bort.

Målningar av Albertus Pictor 

Kyrkans valv och väggar är rikt deorerade med kalkmålningar utförda i början av 1480-talet. Det är Albertus Pictor (Albert Målare) och hans verkstad som utfört dem. Just målningarna i Härnevi anses som en av topp tre kvalitetmässigt i Sverige. De två andra är Täby kyrka och Kumla kyrka (mellan Enköping och Sala).

Återöppnad 2021

I september 2021 återöppnades kyrkan efter en längre tids renoveringsarbete. Målningarna i valven och på väggarna har rengjorts och kyrkan har tillgänglighetsanpassats och ljussatts på bästa sätt.

Kyrkan är öppen i samband med gudstjänster och förättningar. 
Vill du boka ett besök med eller utan guidning, ring 0171-257 00 eller skicka e-post till fjardhundra.forsamling@svenskakyrkan.se

Härnevi kyrkas återöppnande Foto: Gudmund Frenskar

Orgeln i Härnevi kyrka

Orgeln är byggd 1843 av orgelbyggaren Pehr Gullbergson från Lillkyrka, söder om Enköping. Den har renoverats och omändrats ett par gånger under 1900-talet men är åter satt i ursprungligt skick. Detta restaureringsarbete utfördes 1999 av Robert Gustavsson och Mads Kjersgaard. Vid den senaste kyrkrenoveringen plockades orgeln ner, rengjordes och sattes upp på sin nuvarande plats av orgelbyggare Tomas Svenske i Vänge, Uppsala.

Foto: Gudmund Frenskar

Disposition:

Principal 8'
Dubbelflöjt 8'
Salcional 8'
Oktava 4'
Flöjt 4'
Oktava 2'
Trumpet 8'

Bihängd pedal