En grav med ett enkelt träkors har smyckats med gravljus, en lykta, en vindsnurra, ler- och gipsfigurer samt olika blommor.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gravrätt

Gravrätt är den rätt som uppkommer när en gravplats upplåts för gravsättning. Alla gravplatser ska ha en innehavare.

Gravrätt är den rätt som uppkommer när en bestämd gravplats upplåts för gravsättning. Alla gravplatser ska ha en innehavare och gravrätt får utövas bara av den som i gravregistret är antecknad som innehavare av gravrätten.

Gravrätt upplåts för 25 år. Register över alla gravar förs på kyrkogårdskontoret.

Frågor om gravrätt?

Om du har frågor angående gravrätt kontakta gärna kyrkogårdskontoret, tfn 0171-257 60 eller e-post: kyrkogard.enkoping@svenskakyrkan.se