Gravrätt

Gravrätt är den rätt som uppkommer när en bestämd gravplats upplåts för gravsättning. Alla gravplatser ska ha en innehavare och gravrätt får utövas bara av den som i gravregistret är antecknad som innehavare av gravrätten. Gravrätt upplåts för 25 år. Register över alla gravar förs på kyrkogårdskontoret. Om ni har frågor angående gravrätt kontakta gärna kyrkogårdskontoret, tel 0171-257 60 eller e-post: kyrkogard.enkoping@svenskakyrkan.se