Foto: Christian Appelsved

Ekonomiskt stöd

Boende i Engelbrekts församling kan få tillfälligt ekonomiskt stöd. Amanda Mattsson handlägger ansökningarna.

Engelbrekts församlings stiftelse för behövande

Inom Engelbrekts församling finns det möjlighet att ansöka om tillfälligt ekonomiskt stöd genom Engelbrekts församlings stiftelse för behövande. För att kunna söka måste du vara medlem i svenska kyrkan och boende i Engelbrekts församling. Tillhör du en förening, grupp eller organisation ta då kontakt med vår stiftelsehandläggare.

Grundregeln är att du inte får ha några förmögenhetstillgångar som överstiger ett prisbasbelopp (47 3600 år 2021) per person i hushållet. Värdet av en privatbostad (Villa/bostadsrätt) ska tas upp till marknadsvärdet med avdrag för de lån som finns på bostaden. Din sammanlagda årsinkomst ska inte överstiga 190 400 kr.

Eka stiftelsen
Du kan även söka tillfälliga medel från stiftelsen Eka vars ändamål är att, inom Engelbrekts församlings gränser, ge tillfällig hjälp till mantalsskrivna invånare, tillhörande Svenska kyrkan. De sökande ska, enligt Eka:s stadgar vara, ” ålderstigna, sjuka eller handikappade, eller på annat sätt i behov av hjälp, eller idka annan därmed förenlig verksamhet av diakonal art.

Ansökningsförfarande/beslut
Du kan ringa eller maila vår stiftelsehandläggare för att boka tid för ett personligt möte. Tänk då på att ta med dig samtliga dokument som måste bifogas ansökan.
Vill du hellre ladda ner ansökan, fylla i den och själv skicka in den plus bifogade dokument går det också bra. Beslut av ansökningar fattas av Diakoniutskottet. Beslut kan ej överklagas. Observera att Engelbrekts församling inte har någon kontanthantering.

Tänk på att:
• Ansökan som är ofullständigt i fylld eller saknar begärda bilagor handläggs inte.
• Ansökan och bilagor återlämnas inte.
• Beräknad handläggningstid är cirka en till två månader, beroende på antal inkomna ansökningar.

Beslut motiveras endast i generella ordalag och kan inte överklagas.

Ansökningar avseende bidrag i närheten av terminsslut måste inkomma till stiftelsehandläggaren senast: hösttermin – 25 oktober,  vårtermin – 25 april.

Ansökan plus bilagor ska skickas in till stiftelsehandläggaren eller lämnas direkt till denne.

Ansökan

Här nedan finns båda blanketterna för att söka ekonomiskt stöd. Ladda ner båda. Skriv ut dem, fyll i och skriv under båda två innan du skickar in dem.

Du kan komma att behöva ladda ner gratisprogrammet Adobe Reader för att kunna fylla i formuläret på datorn.

Klicka här för att ladda ner blanketten för ansökan om ekonomiskt stöd (PDF)
Klicka här för att ladda ner information om behandling av personuppgifter (PDF).

Följande handlingar ska bifogas ansökningsblanketten

Personuppgifter/GDPR

 

Inkomster

  1. Ansökningsblankett, ifylld och signerad med namnteckning
  2. Personbevis för samtliga boende i hushållet (beställs från skattemyndigheten)
  3. Senaste deklarationen
  4. Senaste slutskattebeskedet
  5. Kontoutdrag för de senaste 3 månaderna på samtliga bank- och sparkonton
  6. Redovisning av ev. övriga tillgångar såsom bostadsrätt, lantställe och liknande

Observera att om ansökan gäller bidrag till tandvård eller glasögon, måste du bifoga kostnadsförslag.