GDPR - Konfirmation

Så behandlar vi personuppgifter under konfirmationsundervisning

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Vi behöver behandla ungdoms och vårdnadshavares personuppgifter för att ungdomen ska kunna konfirmera sig. Direktinbjudan går till alla som fyller 15 år nästkommande år och uppgifterna hämtas från folkbokföringen (Skatteverket).

 

Uppgifter om vårdnadshavare

Dina personuppgifter behandlas av oss med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna komma i kontakt med dig vid behov samt för att kunna upplysa om våra verksamheter och göra utskick via brev, e-post eller SMS, exempelvis för att kunna meddela om ett grupptillfälle ställs in eller om vi vill informera dig om något annat som är relevant för din ungdoms deltagande i vår verksamhet. Vi har gjort en intresseavvägning och kommit fram till att vårt berättigade intresse väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter.

 

Uppgifter om barnet

Vi behöver ditt barns personuppgifter på följande grunder: 

- Vi behöver personuppgifterna för att planera och genomföra konfirmationen. Behandlingen utförs med stöd av det avtal ungdomen anses ingå i och med att du går med på att hen deltar i vår verksamhet. 

- Vi kan behöva hantera hälsouppgifter (exempelvis allergier) om ungdomen. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att säkerställa att ungdomen inte serveras något hen inte kan äta eller som kan skada hen. Eftersom hälsouppgifter är känsliga personuppgifter som vi behandlar inom ramen för vår kyrkliga verksamhet kommer de inte att lämnas ut utanför Emmaboda pastorat utan ett samtycke från vårdnadshavare. 

- För att ungdomen ska kunna konfirmeras behöver vi veta om hen är döpt, och i så fall i vilken ordning. Behandlingen utförs med stöd av Kyrkoordningen, vilken ses som ett avtal för dess medlemmar. 

- När det är dags för läger respektive resa med konfirmationsgruppen kan vi behöva inhämta ytterligare uppgifter för att administrera aktiviteten i fråga samt för att göra den så trygg och säker som möjligt. Behandlingen utförs med stöd av det avtal ungdomen anses ingå i och med att du går med på att hen deltar i vår verksamhet. 

- För att ungdomen ska kunna delta i vissa aktiviteter kan vi behöva veta om hen är simkunnig. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att säkerställa att din ungdom inte utsätts för fara under våra aktiviteter.

- Vi sparar kontaktuppgifter till ungdomen för att kunna skicka ut inbjudningar till återträffar, konfirmationsledarskap och Taizé 16 månader efter konfirmationen. Detta görs med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna skicka sådana inbjudningar till tidigare konfirmander. 

Om vi inte får ungdomens personuppgifter kan hen inte konfirmeras.

Uppgifter om genomförd konfirmation indikerar konfirmandens religiösa övertygelse, vilket är en känslig personuppgift. Vi behandlar denna känsliga uppgift i egenskap av en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken den döpte är medlem. Vi kommer inte att lämna ut uppgifter om den religiösa övertygelsen till någon utanför Svenska kyrkan utan samtycke.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Anmälan till konfirmation sker vanligtvis via post och e-post. Personuppgifterna lämnas av den som gör anmälan. 

För vårdnadshavare rör det sig vanligtvis om namn, e-postadress, telefonnummer, adress och namnteckning. 

För ungdomen rör det sig vanligtvis om namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, adress och eventuella hälsouppgifter.

 

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Uppgifterna sparas hos oss under tiden ungdomen deltar i vår verksamhet. Uppgifter om namn och adress sparas i 16 månader efter konfirmationen för att kunna göra utskick (beskrivet ovan). Vissa uppgifter om konfirmationen kommer att sparas i arkivet, vilken bevaras för arkivändamål av allmänt intresse.

 

Vilka rättigheter har ni?

Emmaboda pastorat ansvarar för hanteringen av era personuppgifter. För information om era rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.