Biologisk mångfald är poÄngen!

Tycker du att det ser lite ovårdat ut på något ställe? Det är precis tvärt om!

ARTER FÖRSVINNER FRÅN VÅR NATUR
En del av våra djur, växter och svampar är så hotade att de löper risk att dö ut. Deras livsmiljöer har påverkats av miljöförstörelse och av att jordbruket, skogsbruket och fisket har rationaliserats.

Äldre tiders variationsrika landsbygd har ersatts av vidsträckta och likformiga skogsområden eller åkrar där bara ett litet antal växter och djur kan leva. Den svenska "vardagsmiljön" har blivit allt artfattigare trots att det totala antalet arter i landet inte har minskat. 

Läs mer om biologisk mångfald på Artdatabankens webbplats.
Läs mer om biologisk mångfald på Naturvårdsverkets webbplats.
Läs mer om biologisk mångfald på Länsstyrelsens webbplats.
Läs mer om biologisk mångfald på Svenska kyrkans webbplats.

VI VÅRDAR NATUREN - VI LÅTER GRÄSET VÄXA FRITT!
Genom att låta gräset växa fritt på sina ställen ökar vi den biologiska mångfalden och minskar på utsläpp av diesel/bensin. Mindre intensiv skötsel av gräsmattor där växter får gå i blom innan de klipps ner gynnar gräsmarksarter som bin och fjärilar som på så sätt utnyttjar urbana miljöer som habitat.

Vi på kyrkogårdsförvaltningen i Ekerö pastorat vill försöka att hjälpa till med den biologiska mångfalden.

För mer information: Henrik Mattsson, kyrkogårdschef

Munsö kyrkogård bikupa Foto: Henrik Mattsson