Foto: Madelen Zander /Ikon

Resultatet från medlemsenkäten om församlingens fastighetsutveckling.

Nyhet Publicerad

Resultatet visar bland annat på hur de medlemmar som svarat ställer sig till placering av församlingshem, om församlingens ska äga sina lokaler eller ej samt vad som eventuellt ska hända med Eds församlingsgård och tomten i Runby.

Resultatet av medlemsenketen visar på att församlingsmedlemmarna är delade vad gäller placering av ett församlingshem. Dock finns en liten övervikt för en placering vid kyrkan. Fler kvinnor föredrar kyrkoplaceringen.

En knapp tredjedel (31,8%) tycker vi ska reparera gamla församlingsgården. Över hälften (55,6%) anser att församlingen ska sälja hela tomten i Runby och på ett eller annat sätt skaffa sig nya lokaler med hjälp av fastighetsutveckling. En majoritet (56,2%) tycker också att kyrkan ska äga sitt församlingshem.

En majoritet av de som svarat anser att det vore bra att upplåta tomten för äldreboende (88%) eller skola/förskola (53,6%).

Kyrkorådet kommer att använda enkäten som ett av flera underlag inför det beslut som ska fattas i frågan senast under hösten 2021, gällande församlingens fastighetsutveckling.

medlemsenkät om fastighetsutveckling under april 2021

Enkäten som gick ut under april 2021, till alla medlemmar från 15 år och uppåt, tog upp aktuella frågor om församlingens fastighetsutveckling.

Av cirka 3 445 mottagare av enkäten har svar kommit in från 466 personer, varav 186 st digitalt, det vill säga kring 40 %. Det ger en svarsfrekvens på 13,5% totalt sett.