Gudstjänstordning vid dop

Flera av delarna har olika alternativ som går att välja på. Detta kan vara ordningen för er dopgudstjänst.

Det finns en grundritual vid dop

Klockringning

Gudstjänsten brukar börja med att den som ska döpas, dess föräldrar, faddrar och präst går tillsammans genom kyrkan under musik till dopfunten.

Prästens inledningsord:
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen

Vi döps till gemenskap med Jesus Kristus,
med alla som genom tiderna
och över hela jorden
vill följa honom i liv och död,
med hopp om uppståndelse.
I dopet görs inte skillnad på människor.
Ingen är störst eller minst, först eller sist.
Alla är ett i Jesus Kristus.

Psalm

Därefter en tackbön som föräldrarna kan be:
Gud vi är här i förundran och tacksamhet över livet.
Tack för NN.
Tack för det liv vi får dela med varandra.
Tack för gåvan du ger och förtroendet du visar oss.
Ge oss ömhet, fasthet och lugn.
Hjälp oss att ge din kärlek vidare
till NN/henne/honom/de barn som vi fått ansvar för.
I Jesu namn.
Amen

Efter tackbönen följer bibelläsning som föräldrar, faddrar, släktingar, präst eller någon annan kan läsa. Texten är från Markusevangeliet 10:13-16 och handlar om barnen som förebilder för tro.
"Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem.
Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade:
Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem."

Därefter ber prästen befrielsebönen och tecknar korstecken på panna, mun och hjärta på den som ska döpas.
Låt oss be
Gud, du som ensam räddar från allt ont,
befria NN från mörkrets makt,
skriv hennes/hans namn i Livets bok
och bevara henne/honom i ditt ljus, nu och alltid.
Ta emot korsets tecken på din + panna,
på din + mun och på ditt + hjärta.
Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, kallar dig
att vara hans lärjunge.
Amen

Efter befrielsebönen följer bibelläsning från Matteusevangeliet 28:18-20. Texten handlar om dopet och uppdraget som kristna.
"Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:
döp dem i Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn
och lär dem hålla de bud jag har gett er.
Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Psalm, sång eller annan musik

Vatten hälls nu i dopfunten. Detta kan syskon, faddrar, släktingar, präst eller någon annan göra.

Därefter ber prästen en dopbön:
Låt oss be.
Gud, vi tackar dig
för att du i dopets källa
låter det vatten strömma fram
som ger världen liv.
Sänd ditt ord och din Ande,
så att hon/han/de som nu ska döpas i detta vatten
blir renade från syndens skuld.
Föd henne/honom/dem till ett nytt liv i Kristus
och förena henne/honom/dem med ditt folk.
För vår Herres Jesu Kristi skull.
Amen.

Sedan läser alla trosbekännelsen högt tillsammans:
Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Prästen frågar föräldrarna:
Vill ni/du att ert/ditt barn ska döpas till denna tro och vara en del av Kristi kyrka?

Föräldrarna svarar:
Ja

Nu sker själva dophandlingen.
Prästen tar vatten tre gånger över barnets huvud och säger:
NN, jag döper dig i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn.

Prästen ber:
Livets Gud, uppfyll NN med din heliga Ande,
och hjälp henne/honom att dag för dag leva i sitt dop.

Själva dopakten avslutas med att den döpte välkomnas in i församlingen. Det är vanligt att den döpte då får ett dopbevis och dopljus.

Den som överlämnar ljuset säger:
Ljuset är en påminnelse om Jesus som sade:
”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Fadderbevis delas ut. Sedan säger prästen till föräldrar och faddrar:
Det är församlingens och er uppgift som föräldrar och faddrar att visa omsorg och be för NN.

Prästen håller ett doptal

Psalm, sång eller annan musik

Därefter följer en förbön för barnet som kan bes av förälder, präst eller någon annan.
Låt oss be
Livets Gud, vi samlar alla våra goda tankar,
allt vi önskar för NN, och ber:
Låt henne/honom leva i tro
och växa i trygghet och gemenskap
omsluten av församlingens förböner.
Ge henne/honom hopp och mod när livet är svårt,
kraft att stå upp för andra
och nåden att känna sig buren.
I Jesu namn.
Amen.

Alla  ber Herrens bön tillsammans:
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.

Prästen läser välsignelsen:
Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och giver er frid.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Psalm

Sändningsord av prästen:
Lått oss gå i frid och tjäna Gud med glädje.

Avslutande musik eller sång.