Foto: Cecilia Backmark

Verksamhet

Vi har verksamhet i hela pastoratet, se under flikarna för Bredaryd eller Kulltorp

FÖRSAMLINGENS GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT
De grundläggande uppgifterna i en församling är att:

1. Fira gudstjänst
När vi firar gudstjänst tillsammans i församlingen blir det ett tillfälle att möta Gud tillsammans. Vi får hämta kraft i bön, nattvard och sång. Alla får komma med sin tro och sina tvivel.

2. Bedriva undervisning
Jesus undervisade människor. Han berättade liknelser och samtalade med människor som han mötte för att han ville visa på Guds kärlek. På samma sätt gör vi nuförtiden. När vi tänker på kristen undervisning idag tänker vi kanske främst på konfirmander. Men i alla möten med människor lär vi oss något nytt om varandra och oss själva.

3. Utöva diakoni 
Vi kan alla behöva extra stöd ibland. Kyrkan vill möta människor i utsatta livssituationer, precis som Jesus gjorde. Diakoni är kyrkans sociala arbete.

4. Utöva mission
Mission betyder ”sändning”. Jesu sände ut sina lärjungar för att berätta för andra om sin tro. Än i dag fortsätter vi att berätta om vår tro och visa på vår tro i möten med människor både hemma och utomlands.

I Sverige pratar vi mycket om tro och livsfrågor. Utomlands bidrar vi med ekonomiska gåvor och genom att sända medarbetare, till exempel lärare, läkare, ekonomer och präster dit de behövs.

Pastoratsdag!

Sammanfattning av workshop 15 januari 2017

Barn – och ungdomsverksamhet- vad vill vi med vår verksamhet?

Verksamheten ska vara öppen för alla barn och ungdomar, engagera familjer i verksamheterna.

Verksamheten ska vara öppen och inkluderande.

Väcka intresseför budskapet hos de som deltar i verksamheten?

Hur kommer vi dit?

Jobba i projektform, verksamhet som speglar nuet, Flexibilitet i bemötande, se behov, ett bredare utbud som kan locka till kyrkan t ex matlagning, LAN, snickeri, Barnkör/ungdomskör, Himlaljus mer vuxen, Musikverksamhet. Barnverksamhet kopplad till gudstjänst, engagera fler frivilliga i samarbete med föreningar och andra kyrkor. Gå ut i skolor och samarbeta, ekumeniskt samarbete i ungdomsverksamheten.

Konfirmander-vad vill vi med vår verksamhet?

Varm och positiv upplevelse, diskutera om vad det är att vara människa. Få svar på sina frågor.

Ge redskap för hela livet

Ungdomen duger och är älskad som den är

Hur kommer vi dit?

Konfirmandutbyte med andra pastorat, inkludera förtroendevalda i konfirmandarbetet, möte konfirmander med respekt, se, bekräfta, ta i bruk.

Konfirmander ska få kosta. Ev. temakonfirmation. Balans mellan ”roligt” och traditionell undervisning. Deltagande i gudstjänster under hela året, Frivilliga med i konfirmandarbetet för att visa på ett kristet liv. Prioritera kompetensutveckling för personal som jobbar med konfirmander. Projekt under året.
 

Gudstjänst-vad vill vi med vår verksamhet?

Att hela verksamheten ska synas i gudstjänsten.

Gemenskap i gudstjänsten- att de som går dit ser fram emot detta och trivs.

Få fler att komma genom att skapa ett behov och en längtan.

Hur kommer vi dit?

Aktivt visa att vi behöver hjälp av många olika människor, Gudstjänstverkstad, förklarande agendor om tecken, symboler mm, förklara varför vi gör vissa saker, tex fridshälsning, tacksägelse, nattvard.

Projekt i verksamheterna som utmynnar i gudstjänst. Nyttja tekniken, gudstjänster utlagda på hemsidan mm samt sociala medier. Konfirmander har hand om en gudstjänst. Få input till förbönen från andra håll. Få bort prästcentrifieringen i gudstjänsten. Våga pröva nytt. Arbeta med gudstjänstformen, meditationsgudstjänst.

Samarbete mellan förtroendevalda/anställda/frivilliga

Tre viktigaste punkterna:

Samarbete mellan förtroendevalda och anställda. Att bygga församling tillsammans
mer kommunikation och öppenhet mellan olika grupper och de olika råden. Väcka nyfikenhet och intresse.

En samsyn i pastoratet om verksamhet mellan förtroendevalda/anställda och frivilliga.

Hur kommer vi dit?

Samarbete med personal och förtroendevalda, årsplanering, personal berättar i församlingsråd/kyrkoråd om sina verksamheter, mer information och åskådliggörande, lära känna varandra, workshops, julfest, sommarfest, skapa former för att sprida information, sprida protokollen, information till församlingsmedlemmar.

Fördela ansvar mellan de olika uppdragen. Information och kommunikation, ödmjukhet inför varandra. Prata med varandra, inte om varandra.

Övriga synpunkter

Församlingsaftnar

Spännande gäster i gudstjänsten

Caféverksamhet med föreläsare

Vad kan våra musiker utveckla och vad ska ingå i tjänsterna?

Hemsidan- mer information med kalendarium, även mötestider för förtroendevalda

Bättre stöd från stiftet

Angående Swish, att det ska finnas en ”swishpeng” med svishnumret på att lägga i kollekten. Kan finnas vid psalmböckerna så de som vill kan ta med till bänken.

Planera in större evenemang som kulturdagen och marknaden så personal kan vara schemalagda och finnas på plats för att representera kyrkan. Egna aktiviteter.