En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Miljö och hållbarhet

3 december 2020 gick Botkyrka församling i mål i den första etappen i arbetet för miljö och hållbarhet och är nu miljödiplomerade enligt steg 1 i Svenska kyrkans miljödiplomeringssystem. Nu fortsätter resan, detta är ett arbete som aldrig får stanna av.

Träffa några medarbetare i församlingen och ta del av resan mot miljödiplomering, se filmen.

Botkyrka församling vill arbeta aktiv för att Guds skapelse och vår jord förvaltas på bästa sätt till kommande generationer. Genom både praktisk och andligt hållbarhetsarbete vill Botkyrka församling vara med och skänka hopp samt visa vägen till det goda och hållbara samhället, där alla har en plats och hjälps åt att bevara resurser efter bästa förmåga. Botkyrka församling vill aktiv jobba för att sprida kärlek och omtanke om skapelsen, våra medmänniskor och oss själva.

6 juni 2018 beslutade kyrkorådet att Botkyrka församling ska miljödiplomeras. En arbetsgrupp har tillsammans med medarbetare och förtroendevalda tagit fram övergripande miljö- och hållbarhetsmål inom sju verksamhetsområden samt en miljöpolicy för församlingen.

För en miljödiplomering steg 1 enligt Svenska kyrkans miljödiplomeringssystem krävs att minst ett delmål under respektive övergripande mål är avklart. 

Vad är ett gott liv?

Jag tror att alla människor har ett eget svar på den frågan och vårt eget svar hör samman med vår syn på oss själva, våra medmänniskor och på Gud. Att vara verksam i Svenska kyrkan innebär ett ansvar. Ett delat ansvar som vi delar med hela den världsvida kyrkan men likafullt ett personligt ansvar. Vi uttrycker vårt ansvarstagande genom att fira gudstjänst tillsammans, genom att dela måltider tillsammans och genom att lära oss mer om och uppleva livet tillsammans. Att Botkyrka församling blir miljödiplomerade är att vara ansvarsfulla mot Gud och hela skapelsen. Det är också att vara ansvarsfull mot vår medlemmar som genom kyrkans demokratiska process, vill att vi ska bli miljödiplomerade.

Botkyrka församlings vision är att gestalta, med hopp och tillit, Guds nåd för hela skapelsen. Att vara miljödiplomerade är ett sätt att uppfylla den visionen.

Tillsammans med Gud, skapelsen och varandra får vi göra vårt bästa för att skapa ett gott liv i Botkyrka.  Kanske innebär det att plocka bär tillsammans eller att sjunga en psalm tillsammans eller att samla in pengar till de mesta utsatta. Det viktiga är att Ordet blir till handling för oss men också för kommande generationer.

Beatrice Lönnqvist, Kyrkoherde Botkyrka församling
2020-04-15

Botkyrka församlings övergripande miljö- och hållbarhetsmål

Församlingens pastorala verksamhet

Att sprida kunskap och inspiration om hållbar utveckling genom gudstjänster, diakoni, undervisning och mission.

Förvaltning och ekonomi

Att sträva efter ekonomisk hållbarhet och att hushålla ansvarsfullt med medlemmarnas resurser samt att genom församlingens kapitalförvaltning bidra till en hållbar utveckling.

Byggnader

Församlingen ska vara klimatneutral till 2030. Vi ska i första hand använda energi från förnybara energikällor och minska den totala elförbrukningen, energieffektivisera församlingens byggnader samt eftersträva bästa miljöprestanda vid val av byggmaterial.

Kyrkogårdar och markanläggningar

Aktivt arbeta för att öka den biologiska mångfalden och minska miljö- och klimatpåverkan orsakade av församlingens vård- och underhåll på våra marker och kyrkogårdar.

Varor och tjänster

Öka medvetenheten hos församlingens medarbetare kring hållbara inköp, där ekonomi, social rättvisa och miljö- och klimatpåverkan vägs in.

Transporter och resor

Att minska det klimatavtryck som församlingens resor och transporter medför.

Kemikalier och avfall

Minska klimat- och resursbelastningen som församlingens avfall medför samt minska användandet av miljöpåverkande kemikalier.

 

Botkyrka församlings miljöpolicy för hållbar utveckling

”Gud välsignade dem och sade till dem: Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllar på jorden.” 1 Moseboken 1:28

Botkyrka församling tar ansvar genom att:

  1. Alla våra strategiska beslut präglas av att vi aktiv arbetar för en hållbar, solidarisk och rättvis utveckling.
  2. Följa de lagar och förordningar som finns inom miljöområdet och kulturmiljölagen.
  3. Sprida kunskap och inspiration om hållbar utveckling genom vår pastorala verksamhet.
  4. Främja närproducerade, ekologiska och Fairtrade-märkta varor vid inköp av livsmedel.
  5. Vid upphandling av andra varor ser vi över möjligheten att i första hand reparera det redan befintliga, alternativt köpa begagnat samt fasa ut giftiga produkter.
  6. Sträva efter att i första hand använda energi från förnybara energikällor samt minska den totala energianvändningen genom energieffektivisering i våra byggnader och genom att använda effektiva och klimatsmarta transporter.
  7. Arbeta aktiv för att öka den biologiska mångfalden på våra marker och kyrkogårdar.
  8. Fortsätta att utveckla, följa upp och förbättra miljö och hållbarhet arbetet med ständig förbättring i fokus.

Hållbar utveckling

I Svenska kyrkans verksamhet är hållbarhetsfrågorna ständigt närvarande. Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands, oavsett om orsaken är fattigdom eller sjukdom, miljöförstöring eller pågående konflikt. Läs er om Svenska kyrkans arbete för hållbar utveckling.