Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Nedlagda gravstenar

Gravstenar som inte klarar de ställda säkerhetskraven läggs ned av personalen på kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkogårdsförvaltningen inom Borås pastorat kontrollerar alla stående gravstenar på begravningsplatserna. Detta är ett ständigt pågående arbete och kontrollerna görs med ett femårsintervall.

Besiktning

Alla gravstenar som är högre än 30 centimeter ska kontrolleras så att de klarar ett tryck på 35 kg. Om gravstenen inte klarar detta utgör den en säkerhetsrisk, både för personal och besökare på kyrkogården, och därför väljer kyrkogårdsförvaltningen att på ett värdigt och snyggt sätt lägga ned gravstenen och även kontakta gravrättsinnehavaren med ett brev. Anledningen till att gravstenen inte klarar säkerhetskraven beror oftast på något av följande;

Bristfällig dubbing
Om gravstenen behöver dubbas innebär det att gravstenen vid besiktningen endast har en eller helt saknat dubb som förankrar gravstenen i sockeln. Att en gravsten är monterad med två dubbar är ett säkerhetskrav.

Bristfällig gjutning
Om en omgjutning behöver göras beror det på att gravstenen/sockeln inte längre sitter fast i den gjutning som finns under markytan och att en ny gjutning därför behöver göras.

Riktning
Gravstenen kan luta kraftigt utan att det är någon anmärkning på varken dubbningen eller gjuningen. I dessa fall kan kyrkogårdsförvaltningen rekommendera att göra en riktning av gravstenen för att på så vis minimera risken för att gjutningen/dubbningen ska påverkas eller gå sönder längre fram.

Åtgärd

Om en gravsten läggs ned är det gravrättsinnehavarens ansvar att se till att gravstenen blir åtgärdad. I brevet som kyrkogårdsförvaltningen skickar ut till gravrättsinnehavaren finns uppgifter om kostnaden för åtgärden om man önskar att bristerna åtgärdas av kyrkogårdsförvaltningen. I brevet finns även förslag på närliggande stenhuggerier som också kan åtgärda gravstenen. Gravstenen kan även åtgärdas på egen hand. Åtgärden ska vara utförd inom rimlig tid och om detta inte görs, trots påminnelser från kyrkogårdsförvaltningen, kan gravplatsen markeras för vanvård.

Om det inte finns någon gravrättsinnehavare för gravplatsen sätts en skylt ut med uppmaning om att anhöriga ska kontakta oss. Om vi inte får någon kontakt inom två år anses gravplatsen återlämnad och gravstenen tas bort.

Om åtgärden utförs av annan än kyrkogårdsförvaltningen ska gravrättsinne-havaren meddela detta till kyrkogårdsförvaltningen så att en ny besiktning kan göras.

KONTAKT GRAVSKÖTSELEXPEDITION

Gravskötselexpedition
Måndag-torsdag kl 08:00-12:00, 13:00-15:00
Fredag kl 08:00-12:00
Telefon: 033 - 17 94 06
E-post: boras.gravskotselexp@svenskakyrkan.se   

Besöksadress: Jössagatan 24