Församlingens miljö- och hållbarhetsarbete

”Hela jorden är full av din härlighet!”

Vår vision

Boo församling vill bedriva ett trovärdigt miljöarbete. Vi vill vara rädda om naturen och dess skönhetsvärden. Utifrån bibelordet ”Hela jorden är full av din härlighet” ser vi Gud som närvarande i hela vår värld.
Vi vill försoning, när vi har handlat fel. Vi vill förändring av vår livsstil för miljöns skull. Vi vill bygga på förtröstan, hopp och framtidstro. Vi vill dela kyrkans profetiska uppgift att dela brödet och att verka för ett rättvist och hållbart samhälle.

Vårt mål

- Verka för en bättre miljö och samtidigt för en rättvisare fördelning av jordens resurser, både lokalt och globalt,
- Upprätthålla miljöarbetet samt hålla det levande med ständiga förbättringar.

Vår policy

Miljö handlar inte bara om ekologi och ekonomi utan också om etik, livsstil, människosyn och solidaritet, både lokalt och globalt, både idag och för kommande generationer. Därför är vår inriktning följande:

- Att i all verksamhet och i alla beslut främja ett välfungerande kretslopp, en mångfald samt en god hushållning med naturresurser och energi.
- Att genom lyhördhet, utbildning och information ta till vara och aktivt sprida goda miljöidéer.
- Att miljö-, etik- och rättvisefrågor vävs in i den dagliga verksamheten och att genom handling visa, att Svenska kyrkan i Boo församling är trovärdig i dessa frågor.
- Att genom samarbete med olika parter i samhället nå förbättringar på miljöområdet och verka för en hållbar utveckling, såväl lokalt som globalt.
- Att verka för en rättvis fördelning av jordens resurser i samklang med naturen.
- Att verka för en fortlöpande förbättring i alla dessa avseenden.
- Att följa den aktuella lagstiftning som församlingen berörs av.

Läs hela dokumentet här: Boo församlings miljödokument fas 2

Fastställt: 2017-02-09