GDPR - Om ni skall viga er hos oss

Information om behandling av personuppgifter

Om ni ska gifta er hos Bollebygds pastorat

Hur och varför behandlas era personuppgifter?
Era personuppgifter behövs på följande grunder:

-Personuppgifterna behövs för att planera och genomföra vigseln, vilket inkluderar exempelvis bokning av lokal och resurser för vigseln, anteckningar som förs under vigselsamtalet och vad som sägs under den kyrkliga handlingen. Behandlingen utförs med stöd av det avtal ni anses ingå genom att boka vigsel hos oss.

-För att vigas i Svenska kyrkan krävs som huvudregel att en i vigselparet är medlem i Svenska kyrkan. När vi gör den kontrollen behöver vi därför behandla uppgifter om medlemskap för minst en av er. Detta görs med stöd av 23 kap. 1 a § Kyrkoordningen, vilken ses som ett avtal för dess medlemmar. Uppgifter om medlemskap i Svenska kyrkan är en känslig personuppgift. Denna känsliga personuppgift behandlas i normalfallet med stöd av att Svenska kyrkan är en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken en av er eller båda två är medlemmar. Vi kommer inte att lämna ut uppgift om medlemskap till någon utanför Svenska kyrkan utan medlemmens samtycke, förutom om utlämnandet är nödvändigt och i enlighet med lag.

-För att kunna vigas behöver ni lämna in intyg om hindersprövning och vigselintyg från Skatteverket.

Behandlingen utförs med stöd av en rättslig förpliktelse i 4 kap. 5 § Äktenskapsbalken.

-Efter vigseln lämnas ett vigselbevis till er. Underrättelse om vigseln skickas även till Skatteverket. Dessa behandlingar utförs med stöd av rättsliga förpliktelser i 4 kap. 7 och 8 §§ Äktenskapsbalken.

- För att kunna genomföra vigseln behöver vi behandla namn på respektive make/maka, vilket indirekt utgör en uppgift om sexuell läggning för den andra personen. Vi behandlar i normalfallet denna känsliga personuppgift med stöd av att vi är en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken en av er eller båda två är medlem/-mar alt. har regelbunden kontakt med organisationen. Vi kommer inte att lämna ut uppgiften till någon utanför Svenska kyrkan utan ert samtycke, förutom om utlämnandet är nödvändigt och i enlighet med lag.

Om ni inte lämnar era personuppgifter till oss kan ni inte vigas hos oss. Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § Lagen om Svenska kyrkan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter som behandlas om er är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, civilstatus och eventuellt medlemskap i Svenska kyrkan.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Kontakt via exempelvis e-post gallras efter vigseln. Vissa uppgifter om vigseln kommer att sparas i en så kallad Vigselbok, vilken bevaras för arkivändamål av allmänt intresse. Underlag till Vigselboken gallras dock efter fem år.

Vilka andra får del av dina personuppgifter?

Uppgifter om den kyrkliga handlingen såsom innehåll i tal, vilka psalmer som valts m.m. delas med den präst som utför handlingen. Prästen är självständigt ansvarig för att skydda de personuppgifter denne får tillgång till inom ramen för detta uppdrag. Vanligtvis sparar prästen uppgifter om den kyrkliga handlingen i sin egen dokumentation, exempelvis i en pärm. Om du har frågor om detta går det bra att kontakta Bollebygds pastorat eller berörd präst direkt.

Vilka rättigheter har ni?
Bollebygds pastorat ansvarar för hanteringen av era personuppgifter. För information om era rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy.

 

Där hittar ni även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.