GDPR

Information om personuppgifter

Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss

  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter

  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter t.ex. medan en rättelse görs

  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)

  • inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet.
Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

 Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Kontakt
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till: pastorsexpeditionen 033-22 26 00

e-post: bollebygd.pastorat@svenskakyrkan.se

Du kan också höra av dig till Bollebygds dataskyddsombud.

Bollebygds dataskyddsombud
Erika Malmberg, inTechrity
072-549 64 34
e-post: erika.malmberg@intechrity.se

 

 

GDPR - Om du är medlem i Svenska kyrkan

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du bokar en begravningsgudstjänst

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter om du bokar en begravningsgudstjänst hos Bollebygds pastorat

GDPR - Om ni skall viga er hos oss.

Information om hur Bollebygds pastorat hanterar dina personuppgifter om ni skall viga er hos oss

GDPR - Om ditt barn ska döpas hos oss

Information om behandling av personuppgifter om ditt barn skall döpas hos Bollebygds pastorat

GDPR - Om du skall döpas hos oss

Information om hur Bollebygds pastorat hanterar dina personuppgifter för att du skall kunna döpas i pastoratet.

GDPR - Om du skall konfirmeras hos oss

Information om hur Bollebygds pastorat hanterar din personuppgifter om du skall konfirmeras hos oss.

GDPR - Om ditt barn går i en barngrupp hos oss

Information om hur Bollebygds pastorat hanterar din personuppgifter om ditt barn går i en barngrupp hos oss

GDPR - Om du är med i en av våra vuxengrupper

Information om hur Bollebygds pastorat hanterar din personuppgifter om du är med i en av våra vuxengrupper

GDPR - Om du anmäler dig till en kurs/församlingsresa hos oss

Information om hur Bollebygds pastorat hanterar din personuppgifter om du anmäler dig till en kurs/församlingsresa hos oss

GDPR - Om du är gravrättsinnehavare eller -intressent

Information om hur Bollebygds pastorat hanterar din personuppgifter om du är gravrättsinnehavare eller -intressent

GDPR - Vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Information om hur Bollebygds pastorat hanterar dina personuppgifter vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten,

GDPR - Om du bokar en av våra lokaler

Information om behandling av personuppgifter om du bokar någon av Bollebygds pastorats lokaler.

GDPR - Om du använder Swish för betalning hos oss

Information om behandling av personuppgifter om du använder Swish för betalning hos Bollebygds pastorat

GDPR - Om du tar emot nyhetsbrev från oss

Information om hur Bollebygds pastorat behandlar dina personuppgifter om du tar emot nyhetsbrev från oss.

GDPR - Om du skickar e-post till oss

Information om hur Bollebygds pastorat hanterar din personuppgifter om du skickar e-post till oss.

GDPR - Om du interagerar med oss på sociala medier

Information hur Bollebygds pastorat behandlar personuppgifter om du interagerar med oss på sociala medier.

GDPR - Om du finns med på bild- eller filmmaterial

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter om du finns med på bild- eller filmmaterial hos Bollebygds pastorat

GDPR - Om du söker jobb hos oss

Information om hur Bollebygds pastorat hanterar din personuppgifter om du söker jobb hos oss

GDPR - Om hur vi hanterar handlingar

Information om hur Bollebygds pastorat hanterar handlingar