Foto: Ewelyn Nykvist

Kyrka och Kyrkogård

Vilka gravskick kan vi erbjuda på Bjursås kyrkogård?

KISTBEGRAVNING
Begravningsgudstjänst och avskedstagande vid graven eller i kyrkan.
Ceremonin kan avslutas med nedsänkning av kistan i graven. Det har dock blivit mer vanligt att ceremonin avslutas i kyrkan och att kiskan sänks i graven vid ett senare tillfälle, genom församlingens försorg.

KREMATION OCH URNBEGRAVNING
Begravningsgudstjänst och avskedstagande i kyrkan.
Kremering och urngravsättning sker genom församlingsens försorg. Att följa den avlidne till den sista vilan är för många en viktig symbolhandling. Därför får de anhöriga delta vid gravsättningen eller helt själva sätta ner urnan. kontakta kyrkogårdsförvaltningen när ni vill gravsätta.

KREMATION OCH ASKGRAVPLATS
Begravningsgudstjänst och avskedstagande i kyrkan.
Gravsättning sker genom nedgrävning av askan eller förgänglig urna. De anhöriga kan få delta vid gravsättningen. Gravplatsen markeras med en enkel sten och namnplatta som anskaffas av kyrkogårdsförvaltningen och bekostas av de anhöriga. Gravplatsen är avsedd för två askor, så att tex. makar kan vila tillsammans. Graven är skötselfri, men får smyckas med snittblommor och ljus. På grund av väderförhållanden görs de flesta gravsättningar under sommarhalvåret, dvs. under perioden 1 april - 31 oktober. Församlingen sköter rabatter och plantering.
Kostnad för dödsbo f.n:
Skylt 2100:-
Stötsel i 25 år 200x25=5000:-

Askgravplats i Bjursås Foto: Ewelyn Nykvist

KREMATION OCH ASKGRAVLUND
Begravningsgudstjänst och avskedstagande i kyrkan.
I en askgravlund grävs den avlidnes aska ned i jorden löst utan markering. Det sker med andra ord ingen spridning av aska i en askgravlund. Platsen för gravsättningen är okänd och de anhöriga får ej delta vid gravsättningen. På grund av väderförhållanden görs de flesta gravsättningar under sommarhalvåret, dvs. 1 april - 31 oktober. I en askgravlund ställs inte lika höga krav på anonymitet som i en minneslund, som anhörig kan man därför välja att sätta upp en skylt till den avlidnes minne. Skylten placeras på en speciellt avsedd plats i askgravlunden och normalt låter man gravera in den avlidnes namn och födelseår. Dödsboet står för kostnaden av skylten samt gravering. Gravsättning i askgravlund har samma fördel som gravsättning i minneslund när det kommer till underhåll och skötsel av gravplatsen. All omvårdnad sköts nämligen av kyrkogårdsförvaltningen.
Kostnad för skylt f.n: 1 500 :-

Askgravlund Foto: Ulf Saxvall

KREMATION OCH MINNESLUND
Begravningsgudstjänst och avskedstagande i kyrkan.
Minneslunden är en gemensam gravplats. Askan gravsätts utan hölje. Platsen för gravsättningen är okänd och de anhöriga får ej delta vid gravsättningen. Smyckningen sker vig en gemensam smyckningsplats som sköts av församlingen.

Ljusbäraren i minneslunden

Vilka gravskick kan vi erbjuda på Sågmyra kyrkogård?

KREMATION OCH ASKGRAVPLATS
Begravningsgudstjänst och avskedstagande i kyrkan.
Gravsättningen sker genom nedgrävning av askan eller förgänglig urna. De anhöriga kan få delta vid gravsättningen. Gravplatsen markeras med en enkel sten och namnplatta som anskaffas av kyrkogårdsförvaltningen och bekostas av de anhöriga. Gravplatsen är avsedd för två askor, så att tex. makar kan vila tillsammans. Graven är skötselfri, men får smyckas med snittblommor och ljus. På grund av väderförhållanden görs de flesta gravsättningar under sommarhalvåret, dvs. under perioden 1 april - 31 oktober. Församlingen sköter rabatter och plantering.
Kostnad för dödsbo f.n:
Skylt 2100:-
Skötsel i 25 år 200x25=5000:-

Askgravplats i Sågmyra Foto: Lina Svart
  • GRAVRÄTT
    För samtliga gravar, utom minneslunden och askgravlunden, utfärdas gravbrev.
    Gravrätten gäller i 25 år och kan därefter förnyas. Gravrätten är kostnadsfri.
  • SKÖTSEL
    Gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Bor de anhöriga på annan ort kan detta vara svårt att leva upp till detta krav. Skötsel kan då skötas av församlingen mot en årlig avgift. En gravplats helt utan rabatt är att anse som ordnad och värdig.
    Prislista för gravskötsel

Vill ni ha ytterligare information så står vi på kyrkogårdsförvaltningen gärna till tjänst för att ert avskedstagande ska bli så bra som möjligt. Vi nås på tel. 023-669 2370 /023-669 2360