Organisation

KYRKOFULLMÄKTIGE

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet
i Svenska kyrkans församlingar med mer än 500 röstberättigade.

Kyrkofullmäktige väljs genom direkta kyrkliga val. Dess arbetsformer regleras i Kyrkoordningen och ofta antar kyrkofullmäktige en egen arbetsordning med detaljerade bestämmelser.

Ledamot av kyrkofullmäktige måste vara medlem i församlingen
(och samfälligheten), vara döpt (eller ha varit förtroendevald innan dopkravet kom till) samt ha fyllt 18 år på valdagen. Den förtroendevalda kan tituleras kyrkofullmäktig men kallas vanligen fullmäktigeledamot.
 "Fullmäktige" är från början en gammal pluralform av ordet fullmäktig (person med fullmakt).

Kyrkofullmäktige i Barkåkra församling består av 28 personer
inkl. ledamöter och ersättare. Ordförande är Johan Lundström.

KYRKORÅD

Kyrkorådet är församlingens styrelse och väljs av kyrkofullmäktige för en mandatperiod i taget. Kyrkorådet ansvarar för församlingens ekonomi-,  personal-, fastighets- och kyrkogårdsförvaltning och är övergripande tillsynsmyndighet. Kyrkorådet och kyrkoherden är gemensamt ansvariga för den grundläggande uppgiften, vilken är beskriven i en församlingsinstruktion. I många frågor - som budget och kyrkoavgift - tar kyrkorådet fram förslag, men frågorna avgörs i kyrkofullmäktige. Kyrkoherden är självskriven ledamot med rösträtt.

Lisbeth Andersson
Ordförande
Tel. 070-575 34 47
lisbeth.andersson@svenskakyrkan.se 

Sven Montan
1:e vice ordförande
svenmontan48@gmail.com

Margaretha Ekelund-Svensson
2:e vice ordförande
margaretha.ekelundsvensson@gmail.com

Johan Lundström
Ledamot
Tel. 070-388 14 44
jtlundstrom@me.com

Maria Thoft Soares
Ledamot
vejbystrandsmassage@hotmail.com

Christina Flodén
Ledamot
christina.floden1@gmail.com

Göran Alerstam
Ledamot
alerstam@gmail.com

Eva Gustavsson
Ledamot
evagmagnarp@gmail.com 

Kamill Szeker
Ersättare
kamill.szeker@tele2.se

Carin Olsson
Ersättare
ke.c.olsson@gmail.com

Marianne Lannerberth
Ersättare
marianne.lannerberth@gmail.com

Rutger Nettersand
Ersättare
nettersand@telia.com