Foto: Johannes Frandsen

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska?

Begravning

När någon har avlidit behöver vi ta avsked. Avskedet är betydelsefullt och det är viktigt att det blir rätt, både med tanke på anhöriga och den avlidne. Har den avlidne skriftligt eller muntligt uttryckt önskemål angående begravning eller gravsättning är det alltid de önskemålen som ska komma i första rummet.

Bårtäcke

Vid begravning i Barkåkra kyrka finns möjlighet att låna ett bårtäcke utan kostnad. Meddela expeditionen/kyrkvaktmästarna om ni så önskar.

 Vad ingår i begravningsavgiften?

Gravplats på allmän begravningsplats eller särskild begravningsplats.
- Gravsättning
- Kremering
- Transporter av kista från bisättningslokal till begravningsceremoni,
   till krematorium och till begravningsplats.
-  Lokal där stoftet kan förvaras och visas
-  Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.
-  Skötsel av begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggning, vård och underhåll, även av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.

Krematorium

Barkåkra församling har inget krematorium utan anlitar Ängelholms krematorium.

I Barkåkra församling finns följande alternativ för gravsättning att välja bland:

Kistgravar

Kistgravsättning kan ske med eller utan anhöriga.
Ytor avsedda för kistbegravningar finns på nya kyrkogården och i mån av plats, även på den gamla kyrkogården . Gravrätten gäller i 25 år med möjlighet att mot särskild avgift förnya ytterligare 15 år.

Urngravar

Efter kremering sker urngravsättning med eller utan anhöriga närvarande. Anhöriga får komma till begravningsplatsen och tillsammans med personalen se ut en gravplats. Dag och tid för urngravsättning bokas i samråd med personalen på kyrkogårdsexpeditionen. Nya urngravplatser kan erbjudas i urnlunden på nya kyrkogården.

I urngraven finns vanligen plats för 4st urnor. Gravrätten gäller i 25 år med möjlighet att mot särskild avgift förnya ytterligare 15 år.

Minneslund

Gravsättning sker genom nedgrävning av askan. Skötselfritt alternativ där askan grävs ner anonymt i gravområdet och med en gemensam smyckningsplats. Ingen grav med gravrätt upplåtes och ingen markering görs om vart askan jordats. Minneslunden är inramad av rhododendronbuskar och idegranshäck.

Askgravlund

Skötselfritt alternativ utan minneslundens krav på anonymitet. Anhöriga deltar i gravsättningen och en bronsplatta med namnet på den gravsatta monteras på  minnesstenen. Smyckningsplatsen är gemensam.

Gravsättning på annan ort

I mån av plats kan man få bli gravsatt på annan ort än där man är folkbokförd. Transport till annan församlings begravningsplats bekostas av dödsboet.

Spridande av aska

För att sprida aska efter den avlidne på annan plats än allmän begravningsplats måste man ha tillstånd från Länsstyrelsen.
Vanligen kan man få tillstånd att sprida askan i havet.

Gravrätt

Ett dödsbo kan inte vara gravrättsinnehavare. Den som är innehavare av en kist- eller urngrav har gravrätt till graven. Gravrättsinnehavaren får ett gravbrev. Innehavaren är begravningsverksamhetens kontaktperson och antecknas i församlingens gravbok. Innehavaren är den som fattar beslut om vem som får gravsättas i graven och ansvarar för gravskötseln.

Gravvård/gravsten

Gravrättsinnehavaren har möjlighet att förse gravplatsen med gravvård/gravsten efter godkännande från kyrkogårdschefen.

Gravskötsel

Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötseln av graven, vilket innefattar gravsten och planteringsyta. Församlingen kan åta sig att mot en årlig avgift ombesörja skötsel av graven.