Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Personuppgiftsbehandling - GDPR

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR. Du har enligt dataskyddsförordningen t ex rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:
• begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
• begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
• begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
• begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begä-ran komma att avslås)
• inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot en-ligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:
Andrea Schleeh, 031-17 98 11
e-post: andrea.schleeh@svenskakyrkan.se

Du kan också höra av dig till Backa pastorats dataskyddsombud.
Backa pastorats dataskyddsombud
Erika Malmberg, inTechrity
072-549 64 34
e-post: dataskyddsombud@intechrity.se

 

GDPR: Om ditt barn ska döpas hos oss

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

GDPR: Om du som vuxen ska döpas hos oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

GDPR: Inför och under konfirmation

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

GDPR: Om ni ska viga er hos oss

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

GDPR: Om du bokar en begravningsgudstjänst

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

GDPR: Om du är gravrättsinnehavare eller -intressent

GDPR: Om ditt barn går i en barngrupp hos oss

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

GDPR: Om du är med i en av våra vuxengrupper

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

GDPR: Om ditt barn deltar i vår förskoleverksamhet

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

GDPR: Om du anmäler dig till en kurs hos oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

GDPR: Om du bokar en av våra lokaler

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

GDPR: Om du är medlem i Svenska kyrkan

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

GDPR: Om du använder Swish för betalning hos oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

GDPR: Om du bokar en av våra lokaler

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

GDPR: Om du finns med på bild- eller filmmaterial

Så här hanterar vi bilder och filmer i Backa pastorat.

GDPR: Om du söker jobb hos oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

GDPR: Om du interagerar med oss på sociala medier

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

GDPR: Om du tar emot nyhetsbrev från oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

GDPR: Om du skickar e-post till oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Kakor/cookies

Kakor/cookies på Backa pastorats hemsida placeras av huvuddomänen, www.svenskakyrkan.se och kakor/cookies faller därför under kyrkokansliets ansvar. Du hittar mer information på https://www.svenskakyrkan.se/kakor