Axbergs församlingsråd

Rådet ansvarar bland annat för gudstjänstlivets utformning och utveckling, församlingens internationella arbete och människors delaktighet i församlingens verksamhet, till exempel genom ideellas engagemang.

Församlingsrådet  ska ta ansvar för att stärka och utveckla församlingslivet. Ledamöterna är representanter för de som bor i församlingen. Fokus ligger därför på att fånga upp församlingsbornas synpunkter kring aktuella frågor samt utvecklings- och förbättringsfrågor. Vad ska kyrkan erbjuda för att på bästa sätt motsvara människors förväntan och möjligheter att ta del av utbudet? Rådet ska fånga upp synpunkter för diskussion, som därefter ska föras vidare till kyrkoråd/kyrkofullmäktige för beslut. Det är viktigt att församlingsborna känner till rådet och att det blir naturligt att vända sig dit med frågor och synpunkter. Rådet består av 10 ledamöter (+ 5 ersättare) från olika geografiska områden i församlingen.

Kyrkoherden/kyrkorådet samråder före beslut med FR i ärenden som angår församlingen. Det kan t.ex gälla planeringen av församlingens gudstjänster, budget- och verksamhetsfrågor. FR beslutar om församlingskollekten och utser kyrkvärdar. FK utvärderar verksamhet inom församlingen.

FR är med och utformar morgondagens kyrka. Där kan man samtala om viktiga frågor som inte är beslutsärenden. Där samlas synpunkter från församlingen upp.

Vill Du vara med och påverka kyrkans arbete? Välkommen att kontakta någon av FR:s ledamöter!

Ordförande
Marianne Kangro. Tf: 070-622 26 27. E-post: marianne.kangro@gmail.com

Ordinarie
Anna Oskarsson, vice ordförande
Hans Axelsson, sekreterare
Anders Bergström
Chatharina Erikson
Kerstin Tengberg
Lennart Wiklund
May Britt Rylander
Tomas Carlsson
Tomas Rådehed (kyrkoherde)
Urban Sandberg

Ersättare
Anna Nederfeldt-Wiborg
Christina Hermansson Plaçon
Eva Johansson
Inger Andersson
Mats Grandin
Ove Lindgren