Axbergs församlingsråd

Rådet ansvarar bland annat för gudstjänstlivets utformning och utveckling, församlingens internationella arbete och människors delaktighet i församlingens verksamhet, till exempel genom ideellas engagemang.

Församlingsrådet  ska ta ansvar för att stärka och utveckla församlingslivet. Ledamöterna är representanter för de som bor i församlingen. Fokus ligger därför på att fånga upp församlingsbornas synpunkter kring aktuella frågor samt utvecklings- och förbättringsfrågor. Vad ska kyrkan erbjuda för att på bästa sätt motsvara människors förväntan och möjligheter att ta del av utbudet? Rådet ska fånga upp synpunkter för diskussion, som därefter ska föras vidare till kyrkoråd/kyrkofullmäktige för beslut. Det är viktigt att församlingsborna känner till rådet och att det blir naturligt att vända sig dit med frågor och synpunkter. Rådet består av 8 ledamöter (+4 ersättare) från olika geografiska områden i församlingen.

Kyrkoherden/kyrkorådet samråder före beslut med FR i ärenden som angår församlingen. Det kan t.ex gälla planeringen av församlingens gudstjänster, budget- och verksamhetsfrågor. FR beslutar om församlingskollekten och utser kyrkvärdar. FK utvärderar verksamhet inom församlingen.

FR är med och utformar morgondagens kyrka. Där kan man samtala om viktiga frågor som inte är beslutsärenden. Där samlas synpunkter från församlingen upp.

Vill Du vara med och påverka kyrkans arbete? Välkommen att kontakta någon av FR:s ledamöter!

Ordförande
Marianne Kangro.

Kontakt: marianne.kangro@gmail.com

Ordinarie
Anders Bergström
Anna Oscarsson
Catharina Erikson
Hans Axelsson
Kerstin Tengberg
Lennart Wiklund
Marianne Kangro
May Britt Rylander

Ersättare
Catrine Bragner
Inga Gustafsson 
Kerstin Erestam
Margareta Jansson