Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Axbergs församlingsråd

Det är vi som är församlingsrådet i Axbergs församling.

Rådet ansvarar bland annat för gudstjänstlivets utformning och utveckling, församlingens internationella arbete och människors delaktighet i församlingens verksamhet, till exempel genom ideellas engagemang.

Församlingsrådet  ska ta ansvar för att stärka och utveckla församlingslivet. Ledamöterna är representanter för de som bor i församlingen. Fokus ligger därför på att fånga upp församlingsbornas synpunkter kring aktuella frågor samt utvecklings- och förbättringsfrågor. Vad ska kyrkan erbjuda för att på bästa sätt motsvara människors förväntan och möjligheter att ta del av utbudet? Rådet ska fånga upp synpunkter för diskussion, som därefter ska föras vidare till kyrkoråd/kyrkofullmäktige för beslut. Det är viktigt att församlingsborna känner till rådet och att det blir naturligt att vända sig dit med frågor och synpunkter. Rådet består av 10 ledamöter (+ 5 ersättare) från olika geografiska områden i församlingen.

Kyrkoherden/kyrkorådet samråder före beslut med FR i ärenden som angår församlingen. Det kan t.ex gälla planeringen av församlingens gudstjänster, budget- och verksamhetsfrågor. FR beslutar om församlingskollekten och utser kyrkvärdar. FK utvärderar verksamhet inom församlingen.

FR är med och utformar morgondagens kyrka. Där kan man samtala om viktiga frågor som inte är beslutsärenden. Där samlas synpunkter från församlingen upp.

Vill Du vara med och påverka kyrkans arbete? Välkommen att kontakta någon av FR:s ledamöter!

Ordförande
Marianne Kangro. Tf: 070-622 26 27. E-post: marianne.kangro@gmail.com

Ordinarie
Anna Oskarsson, vice ordförande
Hans Axelsson, sekreterare
Anders Bergström
Viktor Kilsberger
Tomas Carlsson
Urban Sandberg
Lennart Wiklund
May Britt Rylander

Ersättare
Anna Nederfeldt-Wiborg
Inger Andersson
Chatharina Erikson
Christina Hermansson Plaçon
Kerstin Tengberg
Mats Grandin