Foto: Bo Wretman

Begravningsavgift

Kyrkogårdsförvaltningens intäkt består av en lagstadgad avgift som tas ut av alla fysiska personer som lämnar inkomstuppgift.

Fr.o.m. 2017 tas en enhetlig begravningsavgift ut för hela Sverige, förutom Stockholm och Tranås. För år 2022 är avgiften 26,1 öre.

Vad ingår i begravningsavgiften?

Alla folkbokförda i Sverige har rätt till de tjänster som räknas upp i begravningslagen. Huvudman för begravningsverksamheten är Svenska kyrkans församlingar, förutom i Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman.

För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde ska huvudmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla:

gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid 
   av 25 år,
gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande
   av öppnad grav,
transporter, från det att huvudmannen övertagit ansvaret till dess att 
   gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning 
   utanför huvudmannens område
kremering,
lokal för förvaring och visning, samt
lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Det finns även möjlighet att få dessa tjänster utan kostnad hos en annan huvudman än den där den avlidne var folkbokförd.

Utöver detta finansierar begravningsavgiften alla de olika åtgärder som har ett direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna, till exempel tillhörande administration, nyanläggning av begravningsplatser, skötsel av de allmänna ytorna på begravningsplatser samt vård och bevarande av kulturhistoriskt särskilt värdefulla gravplatser. Även begravningsombudens verksamhet finansieras via begravningsavgiften.

Detta ingår inte i begravningsavgiften:

Förutom de tjänster som finansieras med begravningsavgiften tillkommer i de flesta fall ett antal utgifter som de anhöriga själva råder över. Dessa utgifter finansieras inte av begravningsavgiften och kostnaderna varierar från fall till fall. Det som dödsboet eller anhöriga ska bekosta:

Kista och svepning och i förekommande fall urna.
Transport från hem/sjukhus till anvisad lokal hos huvudman.
Annonsering
Kistdekoration. I Åtvids församling finns bårtäcke att låna.
Begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare. Avliden
   som tillhört

Läs mer i skriften ”Om begravning” som du kan beställa från oss. Tjänsterna har alla folkbokförda rätt till – även de som inte har någon beskattningsbar inkomst. Vi har också rätt att få dessa tjänster utan kostnad i en annan församling än den där vi är folkbokförda. Vi får välja kyrkogård "om tillgången på gravplatsmark medger det” står det i begravningslagen.

Vad ingår i begravningsavgiften?