Foto: Alex Giacomini /Ikon

Konfirmation

Vi behöver behandla ungdomens och vårdnadshavarens personuppgifter för att ungdomen ska kunna konfirmera sig.

Inför och under konfirmation

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Direktinbjudan går till medlemmar och medlemmars barn som ska fylla 15 år eller 16 år nästkommande år. Personuppgifterna hämtas från kyrkobokföringen och folkbokföringen (Skatteverket).

Uppgifter om vårdnadshavare

Dina personuppgifter behandlas av oss med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna komma i kontakt med dig vid behov samt för att kunna upplysa om våra verksamheter och göra utskick via brev, e-post eller SMS, exempelvis för att kunna meddela om ett grupptillfälle ställs in eller om vi vill informera dig om något annat som är relevant för din ungdoms deltagande i vår verksamhet.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Uppgifter om ungdomen

Vi behöver din ungdoms personuppgifter på följande grunder:

  • Vi behöver personuppgifterna för att planera och genomföra konfirmationen. Behandlingen utförs med stöd av det avtal ungdomen anses ingå i och med att du går med på att hen deltar i vår verksamhet.
  • Vi kan behöva hantera hälsouppgifter (exempelvis allergier) om ungdomen. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att säkerställa att ungdomen inte serveras något hen inte kan äta eller som kan skada hen. Eftersom hälsouppgifter är känsliga personuppgifter som vi behandlar inom ramen för vår kyrkliga verksamhet kommer de inte att lämnas ut utanför Svenska kyrkan utan ett samtycke från vårdnadshavare. Sådant samtycke inhämtas vanligen vid anmälan eller på en blankett i anslutning till anmälan.
  • För att ungdomen ska kunna konfirmeras behöver vi veta om hen är döpt, och i så fall i vilken ordning. Behandlingen utförs med stöd av Kyrkoordningen, vilken ses som ett avtal för dess medlemmar.
  • När det är dags för läger respektive resa med konfirmationsgruppen kan vi behöva inhämta ytterligare uppgifter för att administrera aktiviteten i fråga samt för att göra den så trygg och säker som möjligt. Behandlingen utförs med stöd av det avtal ungdomen anses ingå i och med att du går med på att hen deltar i vår verksamhet.
  • För att ungdomen ska kunna delta i vissa aktiviteter kan vi behöva veta om hen är exempelvis är simkunnig. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att säkerställa att din ungdom inte utsätts för fara under våra aktiviteter.
  • Vi sparar kontaktuppgifter till ungdomen för att kunna skicka ut inbjudningar till återträffar och till att bli ung ledare de tre första åren efter konfirmationen. Detta görs med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna skicka sådana inbjudningar till tidigare konfirmander.
  • Vi tar ofta foton och filmer i vår verksamhet och kan därför komma att publicera sådant material där ungdomen finns med. Sådan publicering sker vanligtvis med vårdnadshavares samtycke men kan i vissa fall publiceras även utan samtycke om lagen tillåter. Vi önskar även samtycke från ungdomen vid publicering. Du kan läsa mer om detta i vår information om hur vi hanterar bild- och filmmaterial[SG2] .

Om vi inte får ungdomens personuppgifter kan hen inte konfirmeras.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Ungdomens personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Uppgifter om genomförd konfirmation är en känslig personuppgift. Vi behandlar i normalfallet denna känsliga personuppgift med stöd av att vi är en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken ungdomen är medlem. Vi kommer inte att lämna ut uppgiften till någon utanför Svenska kyrkan utan vårdnadshavares samtycke, förutom om utlämnandet är nödvändigt och i enlighet med lag.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Anmälan till konfirmation sker vanligtvis via telefon eller post. Personuppgifterna lämnas av den som gör anmälan.

För vårdnadshavare rör det sig vanligtvis om namn, e-postadress, telefonnummer, adress och namnteckning.

För ungdomen rör det sig vanligtvis om namn, personnummer, e-postadress, adress, datum, namnteckning och ordning för dop, kyrkotillhörighet, foto och eventuella hälsouppgifter.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Uppgifterna sparas hos oss under tiden ungdomen deltar i vår verksamhet. Vissa uppgifter om konfirmationen kommer att sparas i en så kallad konfirmationsbok, vilken bevaras för arkivändamål av allmänt intresse. I konfirmationsboken anges bl.a. uppgifter om konfirmanden och vårdnadshavarna. Underlag till konfirmationsboken gallras dock efter fem år.

Vilka andra får del av era personuppgifter?

Uppgifter om den kyrkliga handlingen såsom innehåll i tal, vilka psalmer som valts m.m. delas med den präst som utför handlingen. Prästen är självständigt ansvarig för att skydda de personuppgifter denne får tillgång till inom ramen för detta uppdrag. Vanligtvis sparar prästen uppgifter om den kyrkliga handlingen i sin egen dokumentation, exempelvis i en pärm.

Kantor/musiker och vaktmästare får också del av uppgifter såsom psalmer, kontaktinformation m.m. för att kunna förbereda inför konfirmationen och i vissa fall kontakta er som familj exempelvis vid frågor runt nyttjande av lokal för konfirmandhögtid.

Ledare i konfirmandgruppen får också del av personuppgifter för att kunna fullgöra sin uppgift. Exempelvis namn, kontaktinformation, allergier och sådant som är av vikt för verksamheten.

Om ni har frågor om detta går det bra att kontakta Arvika pastorat eller berörd präst direkt.

Vilka rättigheter har ni?

Arvika pastorat ansvarar för hanteringen av era personuppgifter om inte annat nämns ovan. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.