Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Arvika pastorat Besöksadress: Cisterngatan 25-27, 67131 ARVIKA Postadress: Box 111, 67123 ARVIKA Telefon:+46(570)728200 E-post till Arvika pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Så här behandlar Arvika pastorat dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.  Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas.

1. Dataskyddsförordningens syfte och tillämpningsområde

Skydd av personuppgifter
Ett av syftena med dataskyddsförordningen (GDPR) är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Dessa grundläggande bestämmelser om rätt till privatliv och skydd för personuppgifter ligger till grund för närmare lagstiftning om behandling av personuppgifter, som i den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgift
Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Personuppgiftsbehandling
Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Dataskyddsförordningen gäller i princip för all automatiserad behandling av personuppgifter och i vissa fall även manuell behandling av personuppgifter

Offentlighetsprincipen och GDPR
Dataskyddsförordningen hindrar inte myndigheter och andra organ att lämna ut allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Skyldigheten att lämna ut allmänna handlingar omfattar dock inte elektronisk utlämning varför dataskyddsförordningen gäller för sådant utlämnade via till exempel epost eller via internet.

2. Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling

Det finns sex rättsliga grunder. De är följande:

Samtycke:
Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen.

Avtal:
Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige.

Intresseavvägning:
Den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

Rättslig förpliktelse:
Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvarige måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet.

Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse:
Den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Grundläggande intresse:
Den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter för att skydda en registrerad som inte kan lämna samtycke, till exempel om den är medvetslös.

3. Offentlighetsprincipen och arkiv

Öppenhet och transparens är viktigt för oss. Inom Svenska kyrkan gäller den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan och förtydligas i Kyrkoordningen.

Handlingsoffentligheten tillämpas för all kyrklig verksamhet, när det inte är uppenbart att andra intressen väger tyngre. Det innebär att var och en har rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar, vilket regleras i Kap. 53 i Kyrkoordningen. Regleringen motsvarar i stora delar den ordning som gäller för statliga myndigheter.

Svenska kyrkans handlingar diarieförs och arkiveras i enlighet med Kap. 55 i Kyrkoordningen. Denna personuppgiftsbehandling görs med stöd av arkivändamål av allmänt intresse.

För de delar av Svenska kyrkans verksamhet som utgör myndighetsutövning gäller i stället offentlighetsprincipen enligt tryckfrihetsförordningen, till exempel begravningsverksamheten.

4. Sekretess

Som komplement till offentlighetsprincipen finns undantag från offentlighet för handlingar i Lagen om Svenska kyrkan i 11 §. Begränsningen ska vara särskilt motiverad med hänsyn till

  1. Skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden,
  2. Svenska kyrkans ekonomiska intresse, eller
  3. Något synnerligen väsentligt intresse.

I Kap 54 i Kyrkoordningen regleras detta närmare.

När det gäller allmänna handlingar i kyrkan gäller Offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser om undantag.

5. Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig:
Arvika pastorat Org.nr: 252004-7966, Box 111, 671 23 Arvika, E-post: arvika.pastorat@svenskakyrkan.se, 0570-72 82 00

Arvika pastorat dataskyddsomud heter Erika Malmberg, e-post dataskyddsombud@intechrity.se, telefon 072-549 64 34. Postadress: Karlstads stift, Dataskyddsombudet, Box 186, 65105, 054-17 24 00 Karlstad.

Kontaktperson för dataskyddsfrågor i Arvika pastorat är Kim Sanfridsson, kontaktuppgifter se ovan i meningen Personuppgiftsansvarig.

Om du har frågor eller klagomål som gäller hur Arvika pastorat hanterar dina personuppgifter så kontakta vänligen pastoratets kontaktperson. Detta gäller även om du vill lämna in en begäran om att utöva dina rättigheter.

Om du inte skulle vara nöjd med hur vi hanterat din begäran har du alltid rätt framföra klagomål till Datainspektionen.