Gudstjänster

Du alltid är väntad och välkommen till Alvesta församlings kyrkor.

Inspelade andakter

Alvesta församling har spelat in gudstjänster/andakter som du här har möjlighet att se och höra.

Att bli sedd och välkomnad, känna delaktighet och gemenskap, bli berörd och dela glädje

Så önskar vi att fler ska uppleva våra gudstjänster!

I Alvesta församling firar vi många olika sorters gudstjänster, olika till form och innehåll. För att göra det enklare och förtydliga att gudstjänsternas innehåll kan se olika ut, har vi valt att ”sätta namn” på våra gudstjänster.

Vi strävar efter en bredd, både vad gäller innehåll, form och gudstjänsttider.
Vi hoppas att det ska finnas en gudstjänstform som passar dig och dina önskemål. 

Rastplats

- en Taizéinspirerad mässa.

Himlaliv

- med barnen i centrum!

Sjung för Guds skull

- mässan med massa musik.

Ro för själen

– en stilla gudstjänst.

Sinnesrogudstjänst

En stilla gudstjänst där vi tänder ljus, sjunger och delar gemenskap, kravlöst.

Ungdomsmässan

- en mässa för alla åldrar men med ungdomlig prägel

Välkommen att bli gudstjänstvärd

Oftast är det två gudstjänstvärdar i varje gudstjänst som delar upp uppgifterna. Kontakta någon av våra präster: Elisabet, Jessica eller Erik om du är intresserad.

Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara gudstjänstvärd:

Bakgrund
Det finns en lång historisk tradition av att församlingsmedlemmar deltagit i och haft särskilt ansvar för olika delar av församlingens praktiska angelägenheter och arbetet kring gudstjänsterna. Redan på 400-talet i Rom finns det dokumenterat hur lekmän hade ansvar för praktiska angelägenheter kring församling och gudstjänstliv.  

Gudstjänstvärdens funktion i gudstjänsten
Uppgiften att vara gudstjänstvärd innebär ett särskilt ansvar i gudstjänsten och är en del av det liturgiska ämbetet. Man är värd i ”Guds tjänst” och har som sin främsta uppgift att skapa delaktighet och hemkänsla för gudstjänstdeltagarna. Alla som kommer till kyrkan ska känna att de har ett utrymme där, att de är inkluderade och att de tillsammans med dem som tjänstgör blir en del av ett sammanhang.

Alvesta kyrka Foto: Wikipediaanvändare "Eddie001."

Gudstjänstvärden är aktiv i de moment som ingår i gudstjänsten, såväl i förberedelserna som i genomförandet.

Finns vid entrén inför gudstjänsten
Gudstjänstvärden hälsar välkommen vid dörren när kyrkobesökaren kommer in. Att få bli mött av någon, att få växla ett ord, eller få ställa en fråga är en god början till gudstjänsten. Gud är relation, och vi är med och skapar goda gudsrelationer när vi möter människor. 

Textläsning
Gudstjänstvärdar läser dagens texter i överenskommelse med tjänstgörande präst. Oftast handlar det om gammaltestamentlig- och episteltext.

Kollekt
Under psalm oftast efter predikan tas dagens kollekt upp. Efter insamlandet går man till koret där prästen ber om Guds välsignelse över gåvorna.  

Förbön
Gudstjänstvärden har möjligheten att själv vara med om att utforma de ord som sägs i gudstjänsten genom att själv skriva förbönen som enligt kyrkohandboken ska vara förberedd av präst eller lekman och också vara lokalt förankrad.  

Nattvard
Gudstjänstvärden ställer i ordning nattvardskärlen ute i sakristian. Kärlen bärs sedan antingen in i kyrkan under procession eller så låter man dem stå på altaret vid mässans början enligt prästens avgörande.  

Mässfirande
Gudstjänstvärden kan och får gärna vara delaktig i utdelandet av nattvarden.

Efter gudstjänsten
Efter gudstjänsten gör gudstjänstvärden i ordning efter måltiden, räknar kollekt och har även att i första hand se till människors behov genom att finnas i kyrkan.  

Dessutom håller vi

Morgonbön i Alvesta kyrka onsdagar kl 08.00 (ej sommartid).
Vardagsgudstjänst i Kyrkan Mitt i Byn torsdagar (udda veckor) kl 18.00.
Musikgudstjänst där körer och solister står för musiken.
Temagudstjänst/Temamäsa. Ett tema eller en speciell text ur bibeln lyfts fram, tolkas i nyskrivna texter och i sång och musik, framförda av professionella artister. Läs om en upplevelse av en Änglamässa
Högmässa/gudstjänst.

Gudstjänst på vårdinrättningar

Varje vecka firas dessutom gudstjänst, mässa eller en enklare andakt på
Högåsen i Alvesta torsdagar klockan 11. Varannan gång är det Equmeniakyrkan som håller i gudstjänsten. 

Under sommarhalvåret firar vi flera enklare gudstjänster
Helgmålsbön, friluftsgudstjänster och Musik i sommartid.    

Gudstjänst i verksamhetsgrupperna

Kyrkans gudstjänster är inte bara de offentliga gudstjänsterna i våra kyrkor. I de flesta av våra grupper är det andaktsstund i samband med verksamheten och därmed tillfälle att möta Gud i gudstjänstens form.

 

Bön och texter

Foto: IKON

Dagen innehåller många tillfällen till bön. Önskan att be är en bön i sig.
Be där du är fysiskt, psyksikt elleer geografiskt. Gud är överallt. Det finns många sätt att be på. Välj ditt eget. Man behöver inte oroa sig för ord eller formuleringar. Bön är ett lyssnande.

Läs böner här genom att klicka på länken

Kyrkskjuts

Från och med den 1 september kan vi endast erbjuda kyrkskjuts till Himlalivsgudstjänsterna

Nytt bokningssätt:
Ring senast fredag kl 12 till pastorsexpeditionen på tel 0472-177 70.

Hållplatserna är:

Ica, vid miljöstationen.
Söderbacka (före detta Bryggaren).