Foto: Ulla Sigfridsson

Begravning

Vi håller begravningsgudstjänst för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Det är alltid en svår stund när någon dör och det är många svåra beslut som ska tas ganska snabbt. Men begravningsgudstjänsten är också något att hämta kraft ur.

Att ta farväl av en närstående är svårt och tungt. Det ofattbara blir glimtvis verklighet när någon som vi älskar går bort. Att samlas till begravningsgudstjänst: familj, släkt och vänner, och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och hämta kraft ur minnet av den som gått bort.

Vårt uppdrag

Svenska kyrkan har genom lagsiftning statens uppdrag att svara för att alla svenska medborgare får en gravplats. På Svenska kyrkans centrala hemsida www.svenskakyrkan.se finns mycket information. Du kan också läsa om begravningslagen på https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/begravningslag-19901144_sfs-1990-1144

Här på vår hemsida beskrivs det som gäller lokalt för Alvesta pastorat.

Kyrkogårdar

I Alvesta pastorat finns sex kyrkogårdar: Alvesta gamla kyrkogård, Skogskykogården, Lekaryds kyrkogård, Härlövs kyrkogård, Hjortsberga kyrkogård och Kvenneberga kyrkogård. På Skogskyrkogården finns en Minneslund och en "Askgravlund". Genom avtal med Växjö kyrkliga samfällighet har vi tillgång till deras särskilda begravningsplats för muslimer på Hovshaga kyrkogård.

Begravningsgudstjänst

För begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan finns varje vecka ett antal i förväg fastställda begravningstider och bokas via en begravningsbyrå.

Läs mer om begravningsgudstjänsten här

Begravningsverksamhet

Huvudman för begravningsverksamheten, som är ett statligt uppdrag, är som regel Svenska kyrkans församlingar. Begravningsverksamheten är omgärdad av en särskild lagstiftning (Begravningslagen SFS 1990:1144). Här finns regler för gravplatser, krematorier och gravsättning mm. Bland annat gäller en längsta tid mellan ett dödsfall och begravning/kremation om en månad. En urna ska gravsättas inom ett år efter kremation.
För begravningsverksamheten tar församlingen ut en begravningsavgift (nu 30 öre/skattekrona) från alla folkbokförda (inbakad i kyrkoavgiften för kyrkotillhöriga). För begravningsavgiften har man rätt till gravplats (i 25år), kremation, gravsättning. vissa transporter och ceremonilokal utan religiösa symboler.

Svenska kyrkan har ansvar för alla begravningar, men alla människor tillhör inte Svenska kyrkan. Det är viktigt att vid dödsfall visa respekt för människors tro i livet. Därför är det inte givet att alla ska begravas i Svenska kyrkans ordning. 

Upplåtelse

För begravningar i Svenska kyrkans ordning står våra kyrkor till förfogande.  För begravning i annat kristet samfunds ordning kan våra kyrkor upplåtas även om det naturliga är att gudstjänsten äger rum i respektive samfunds egen gudstjänstlokal. För Borgerlig begravning upplåter vi Alvesta församlingshem eller ett litet ceremonirum i Skogskyrkan. Ett invigt kyrkorum får inte upplåtas för borgerlig begravning.

Mina önskemål

För att underlätta för anhöriga och undvika oenighet är det klokt att skriva ner de önskemål du har kring din begravning. Att fylla i uppgifterna i häftet Mina önskemål är ett sätt att göra dina önskemål kända. Du kan fylla i uppgifterna direkt i datorn och sedan skriva ut eller skicka dokumentet. Du kan även skriva ut dokumentet och fylla i uppgifterna för hand.

Mina önskemål vid begravning

Läs mer på Svenska kyrkans hemsida

Begravningspastoral

Reglemente för begravningsverksamhet

Enhetlig begravningsavgift från 2017

Begravningsombud

Ombudets uppgifter är att hålla sig informerad om hur begravningsverksamheten är organiserad för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan och även granska avgifterna för att kontrollera att de som av olika anledningar ej tillhör Svenska Kyrkan ej får högre begrav-ningskostnader än församlings-medlemmarna.

Till Ombudet skall även personer från andra religioner eller som av annan anledning står utanför Svenska Kyrkan kunna vända sig.
Om du vill veta mer eller har frågor och synpunkter på begravningsverksam-heten i din församling ring gärna till ditt begravningsombud.

När en församling är huvudman för begravningsverksamheten skall länsstyrelsen förordna ett ombud som ska granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som ej tillhör Svenska Kyrkan.

I Alvesta kommun har Länsstyrelsen förordnat: 
Bertil Olsson mobil nr 070-2970877