Förtroendevalda

Alingsås pastorat
Sedan den 1 januari 2014 finns det i Alingsås pastorat ett enda kyrkoråd.
De tre församlingarna – Alingsås, Hemsjö och Ödenäs – har i sin tur var sitt församlingsråd. 

Kyrkofullmäktige är beslutande organ i pastoratet, kyrkorådet är dess beredande och verkställande organ. Det är kyrkorådet som tillsammans med kyrkoherden har det övergripande ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Likaså har kyrkorådet ansvar för ekonomi, personal och fastigheter. I var och en av pastoratets församlingar ska finnas ett församlingsråd. 

Hur många sitter i församlingsråden?
Ett församlingsråd ska enligt kyrkoordningen ha minst fyra valda ledamöter och minst två ersättare. Därutöver är kyrkoherden självskriven ledamot. 

I Alingsås pastorat ser sammansättningen ut så här:
Alingsås församling – 8 ledamöter och 8 ersättare
Hemsjö församling – 8 ledamöter och 8 ersättare
Ödenäs församling – 8 ledamöter och 4 ersättare