Foto: Peter Ebbesson

Ordningsregler på kyrkogårdarna

Dessa regler gäller på kyrkogårdarna i Alingsås pastorat

Djur - Hund skall hållas kopplad och får inte rastas på kyrkogårdarna.

Trafik - Trafik inom kyrkogårdarna regleras genom lokal trafikföreskrift. Gällande trafikregler visas genom uppsatta skyltar.

Uppförande - Kyrkogården är de avlidnas vilorum. Respektera den ro och helgd som platsen kräver. Besökare ska uppträda så att begravningsprocessioner eller begravningar ej störs.

Smyckning - På gravplats får endast blommor och kransar av levande växter nedläggas. Gravlyktor får tillfälligt placeras på graven. Lösa föremål som tex. kransar och blommor av plast eller metall samt vaser eller burkar av glas får ej placeras på gravplatser. Om så sker, får dessa tas bort av kyrkogårdsförvaltningen.

Redskap - Redskap, vattenkannor och vaser som tillhandehålles genom kyrkogårdsförvaltningen skall efter användandet placeras på för dem avsedda platser.

Vårdansvar - Gravplats med upplåten gravrätt skall vårdas av gravrättsinnehavaren i ordnat och värdigt skick.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av sju kyrkogårdar i Alingsås med omnejd och har lång erfarenhet och hög kompetens inom kyrkogårdsskötsel.