Foto: Peter Ebbesson

Ödenäs kyrka

Ödenäs kyrka är en salkyrka uppförd 1840. Kyrkan består av ett långhus med fullbrett, rakt avslutat kor i öster och en smalare, likaså rakt avslutad sakristia öster om detta.

Ödenäs kyrka är en salkyrka uppförd 1840. Kyrkan består av ett långhus med fullbrett, rakt avslutat kor i öster och en smalare, likaså rakt avslutad sakristia öster om detta. I väster är ett torn med lanternin. Kyrkan vilar på en utkragande sockel med cementputs.

Murarna är putsade såväl ut som invändigt. Alla fasader är avfärgade med vit kalkfärg. Tornet har fyra ljudluckor som är plåtbeklädda. Alla fönster har karmar, bågar och spröjs av mörkgrönt täckmålat trä. Smygarna följer fönstrens form och har vitputsade solbänkar av huggen sten.

Portar finns i tornet samt södra långhusfasaden och i sakristian. Långhus och kor har gemensamt sadeltak med täckning av enkupigt lertegel. Sakristian har ett flackt sadeltak med samma täckning.

Tornet bär ett flackt tak med fyrkantig lanternin. Lanterninen och takfallen är täckta med falsad plåt, målade i rödbrunt. Invändig golvbeläggning är klinkerplattor i vapenhus samt lackerade smala bräder i övriga delar.

Enligt ett sockenprotokoll från 1836 hade "socknemännen i Ödenäs länge insett behovet av en ny kyrkas uppförande, dels för den gamlas bristfälliga beskaffenhet, dels för den mer och mer tilltagande folkmängden, som icke rymmas i den gamla, även om hon kunde repareras."Ritning upprättades 1839 av arkitekt F W Scholander vid Överintendentsämbetet.

En renovering genomfördes 1902.

1925-26 renoverades kyrkan ut- och invändigt. Fasaderna omputsades och vitkalkades. Plåttäckningen på torntak och lanternin målades. Nytt golv lades in. Korgavelns lunett igenmurades på insidan.

Den fuktskadade södra sidan av tornet åtgärdades 1944. Torn och västgavel försågs med spritputs som skulle vara mer tålig än kyrkans övriga slätputs.

Kaminer och skorstenar slopades 1947 till förmån för elektrisk uppvärmning. Även belysningen elektrifierades.

1952 blev klockringningen elektrifierad. 1981 omdanades det dittills välbevarade vapenhuset.

1992 byttes den rostskadade röda zinkplåten på tornets nedre takfall.

1994 renoverades interiören. Väggarna som blivit målade med emulsionsfärg uppvisade kraftig bomputs och omputsades.

Tak och inredning uppvisade viss färgflagning och bättringsmålades.

2009-10 genomfördes ett yttre underhålls/restaureringsarbete