Koret i Christinae kyrka
Foto: Jonas Liljeblad

Inne i kyrkan

Kyrkorummet

Det nuvarande kyrkorummet har samma mått som den ursprungliga 1600-talskyrkan. Utvändigt framstår kyrkan idag som en byggnad i klassicistisk stil. Invändigt möter besökarna en harmonisk färgkombination i de svagt gulrosa väggarna, de mörka röda bänkarna och den blå färgen i taket. Kyrkorummets färgkombination vill uttrycka livets villkor”… ett stråk av himmel och en doft av jord …”. Kyrkan har idag plats för 250-300 besökare.

Långhuset

På långhusets norra vägg hänger en oljemålning som skildrar hur Jesus tas ner från korset. Målningen på södra sidan skildrar Maria och Johannes vid Jesu kors. Konstnären är okänd, men målningarna dateras med stor sannolikhet till 1700-talets slut. De skänktes till kyrkan 1804 av rådmännen Anders Nattsén och Olof Werne.

På norra långsidan finns också kyrkans äldsta altartavla från 1658. Konstnären är även i detta fall okänd. Dateringen stärks av att årtalet 1658 ses i denna bok som Maria har framför sig i bebådelsescenen. Denna gamla altartavla består av sex delar. Flygelmålningarna har varit rörliga och kunnat vändas in mott mittpartiet. Tavlan användes fram till 1791 då den ersattes av en annan altaruppsats.

Vid sedan av den södra porten finns en minnestavla över fabrikören Sven Lendahl, vars testamenterade gåva möjliggjorde ombyggnaden av kyrkan i slutet av 1700-talet. Över samma port finns två skulpturer av bildhuggaren H Holm. De båda skulpturerna ingick i en tidigare altaruppsats från 1907.

Koret

Över altaret hänger idag en tredelad oljemålning. Den skapades 1945 av konstnären Bo Beskow. Bilden i centrum gestaltar Jesu bergspredikan. Den omges av Jesu intåg i Jerusalem till vänster och Jesus i Getsemane örtagård till höger. Altartavlan omges av två stora glasmålade fönster, även de skapade av Bo Beskow, men långt senare, nämligen 1985.

Fönstret till vänster föreställer ”Kunskapens träd” och fönstret till höger ”Livets träd”.

Dopfunten i tenn, till höger i koret, ritades 1931 av arkitekterna Helge Zimdahl och Nils Ahrbom. På väggen ovanför dopfunten finns Arvid Bryths skurna trärelief från 1972.

Predikstolen på kyrkans norra sida tillkom 1791. Fram till 1905 var den placerad ovanför altaret på den östra korväggen.

Vapenhuset

Den stora entréporten i väster är av koppar och tillkom vid den senaste ombyggnaden. Så även glasfönstren med blydekor ovanför porten.

På vapenhusets vänstra sida finns ingång till det öppna rum som rymmer tidningar och bokbord, och utgör en övergång till kyrktorget i det nya församlingshemmet.

 Längre tillbaka, mellan 1714 och 1865 låg vapenhuset på kyrkans södra långsida.

I det nuvarande vapenhuset finns fyra svarta minnestavlor uppsatta. De är från 1600-talet och bär initialer på medlemmar av släkterna Dreffenfäldt, Wernstedt och Ribbing.