En stötta i trä står bakom en gravsten.
Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Information gällande gravstenssäkerhet

Har du fått brev från oss eller har  frågor på gravstenssäkerhet? Ta gärna del av denna information.

Alingsås kyrkogårdsförvaltning undersöker med jämna mellanrum stabiliteten på gravanordningar inom förvaltningen.

  • Kyrkogårdsförvaltningen har tillsynsansvaret och ansvaret för arbetsmiljön inom begravningsplatserna.
  • Gravrättsinnehavaren är ansvarig för att gravanordningen är korrekt fastsatt och inte riskerar att falla. 

Om det vid kontroll av gravanordning konstaterats att gravanordningen inte uppfyller kraven för stabilitet så får gravrättsinnehavaren ett brev med uppmaning att åtgärda bristen. Gravanordningen har då antingen lagts ner eller bundits upp för att inte utgöra en risk för besökare och personal.    

Vanliga brister på gravanordningar:

Dubbar saknas eller det finns bara en dubb.

Lutar över vältpunkt, kräver omgjutning eller markdubbning av hela fundament.

Klarar inte belastningsprov på 35 kg. 

Åtgärd:

1. ) Gravrättsinnehavaren kontaktar ett stenhuggeri, finns kontaktuppgifter i brevet.

2. ) Om kunskap finns för att åtgärda bristerna själv finns instruktion om hur man går tillväga här på hemsidan alternativt kan denna information e-postas eller skickas med brev.

3.) Gravstenen kan även läggas ner eller tas bort. Kyrkogårdsförvaltningen måste lämna godkännande vid borttagande av gravanordningen. Begravningslagen 7kap 28§.
 

Vid underlåtenhet att åtgärda brister:

Enligt Begravningslagen 7kap 33 § ska kyrkogårdsförvaltningen förklara gravrätten förverkad, om gravplatsen är uppenbart vanvårdad och gravrättsinnehavaren inte avhjälper vanvården. Att inte åtgärda ostabil gravvård är att betrakta som vanvård. 

Återrapportering till kyrkogårdsförvaltningen:

Gravrättsinnehavaren uppmanas att åtgärda bristen snarast, dock senast 6 månader från mottagande av brev. När bristen är åtgärdad, skall detta rapporteras till kyrkogårdsförvaltningen. Om det inte är åtgärdat inom tidsgränsen skall skriftligt meddelande skickas om att arbetet är beställt. Vid underlåtenhet att rapportera inleder kyrkogårdsförvaltningen ett vanvårdsärende. Kyrkogårdsförvaltningen har inte möjlighet att åtgärda bristen.