Foto: Samuel Ekstener

Gammalt och nytt i skön förening

Christinae kyrka grundlades 1642. En täljstenshäll från 1682 med Karl XI:s monogram som finns uppsatt på kyrkans södra sida vittnar om tidpunkten. Alingsås var då relativt ung som stad, och stadsborna hade fram till dess använt landsförsamlingens kyrka.

Christinae kyrka tillkom med stöd av drottning Kristina. Hon beslutade nämligen att staden skulle få behålla en större del av tullavgifterna från stadens tullar, samt att man skulle få medel ur rikskollekten för att finansiera kyrkobygget. Men en grundplåt på 100 daler från drottningen kunde bygget komma igång. 1651 stod kyrkan färdig. Den fick då namn efter drottning Kristina, men kalles under en längre period för ”stadskyrkan”. Efter den senaste renoveringen i mitten av 1980-talet tofs åter namnet Christinae kyrka i bruk.

Kyrkan har genomgått flera renoveringar sedan tillkomsten. En genomgripande ombyggnad skedde åren 1788–1792. Den möjliggjordes genom att fabrikören Sven Lendahl testamenterade en stor summa pengar för ändamålet. Det var då det stora tornet i kyrkans västra del kom till. Dessutom höjdes kyrkans väggar en och en halv meter. Nya och större fönster sattes in.

En stor ombyggnad skedde 1984–1987 efter Rolf Bergs ritningar. Då förändrades tornet invändigt och inrymmer nu bland annat lokaler för kören. Man byggde också ett rum bredvid vapenhuset och en rymlig sakristia på norra sidan om koret.

Behovet av församlingslokaler i anslutning till kyrkan resulterade i att man hösten 2003 kunde ta i bruk en cirkelformad tillbyggnad. Den ansluter till vapenhusets utbyggnad från 1986 och är ritad av arkitekten Carl Nyrén. Med sina fönster runtom hela byggnaden ger den ett modernt intryck, som på ett smakfullt sätt kontrasterar mot den gamla 1600-tals-kyrkan. Byggnaden rymmer mindre och större samlingsrum och är med sin vackra inredning och närhet till kyrkorummet en stor tillgång i församlingsverksamheten.