Behandling av personuppgifter

GDPR eller Dataskyddsförordningen

 Från och med 25 maj 2018 gäller GDPR som svensk lag. Lagen ska skydda vår personliga integritet på ett bättre sätt. Det behövs eftersom ny teknik och sociala medier ställer nya krav på lagarna.

Personuppgifter

Allt som handlar om en specifik person kallas personuppgifter. Det kan vara fotografier, texter, DNA eller annat som gör att man vet vilken person det handlar om. Vissa saker räknas som känsliga personuppgifter. Det är till exempel uppgifter om religion eller tro, hälsotillstånd eller politiska åsikter. Sådana uppgifter måste skyddas extra mycket och får oftast inte sparas utan att personen det handlar om vet att de sparas.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

 • Alingsås pastorat har i en central databas uppgifter om personer som är medlemmar i Svenska kyrkan och vissa uppgifter om anhöriga till dem som är medlemmar.
 • Kyrkostyrelsen för ett centralt tillhörighetsregister över kyrkotillhöriga med uppgifter om dop, konfirmation och kyrkotillhörighet.
 • Alingsås pastorat har register, som dels innehåller uppgifter om pastoratets kyrkotillhöriga, dop och konfirmation, dels uppgifter om personer som deltar i pastoratets verksamheter. I pastoratet förs ministerialböcker med uppgifter om dop, konfirmation, vigsel och begravning i Svenska kyrkans ordning.
 • Registren och ministerialböckerna regleras i kyrkoordningen, Svenska kyrkans egna stadgar som är beslutade av Kyrkomötet, och i Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB 2003:13) beslutade av Kyrkostyrelsen.
 • Alingsås pastorat för i Kyrksam, enligt 14 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan, uppgifter om förtroendevalda. I Kyrksam finns även uppgifter om anställda och andra förtroendevalda i Svenska kyrkan som inte omfattas av ovan nämnda lag.
 • Alingsås pastorat för register över gravrättsinnehavare, fakturamottagare och kontaktperson.
 • Svenska kyrkan för även register över personer som är röstberättigade och valbara vid kyrkoval (kyrkoordningen kap. 38).

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

 • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss.
 • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter.
 • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, tex under tiden en rättelse görs.
 • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har berättigad anledning att spara uppgifterna enligt till exempel lag eller avtal kan din begäran komma att avslås).
 • inkomma med klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket drogs tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Kontakt

Har du frågor om vår behandling av dina personuppgifter hör av dig till vårt dataskyddsombud;

Peter Ebbesson
peter.ebbesson@svenskakyrkan.se, 0322- 66 91 79