Foto: Alexander Hagerius

Bälinge kyrka

Bälinge kyrka har medeltida ursprung och är till sina äldsta delar troligen uppförd under 1200-talet.

Ekumenisk sommarkyrka i Bälinge

Välkommen till Bälingedagar fredag 12 aug och söndag 14 aug.

Bälinge kyrkogård

Bälinge kyrkogård ligger inbäddad i lummig grönska till höger om E-20 ca 5 km från Alingsås.

Bälinge kyrka har medeltida ursprung och är till sina äldsta delar (långhusets murar) troligen uppförd under 1200-talet. Senare ombyggnad och tillbyggnad under 1500-talet och 1600-talet (två årtal som finns inskurna är 1519 och 1685) försåg kyrkan med ett fullbrett och rakt avslutat kor, läktare, altarring (1684), sakristia (1699), litet vapenhus och gaveltorn (omkring 1700). Ursprungligen hade kyrkan inga fönster på norra sidan och en port i söder. Fönstren som idag finns åt norr tillkom troligen under senare hälften av 1800-talet. Omkring 1700 tillkom en port i väster och porten i söder murades troligen igen kring samma tid. Långhus och kor har sadeltak i enkupigt tegel. Även sakristians tak är i enkupigt tegel. Gaveltornets tak är täckt med sågade spån. Vapenhuset har svart plåttak.

På 1700-talet dekorerades läktarbröstet med figurmålningar.

Dopfunten är från 1200-talet och en mindre orgel är byggd 1960. 1691 skänktes en altaruppsats till kyrkan som senare under 1800-talet ersattes av en altarpredikstol. I samband med att interiören restaurerades 1908 återbördades altaruppsatsen till kyrkan.

En större restaurering av interiören utfördes 1947 efter ritningar av Ärland Noreen med bland annat ny bänkinredning, borttagande av korbänkar, omdaning av koret och framtagande av mer ursprungligt innertak samt indragning av elektricitet för att värma upp kyrkan. En medeltida madonnafigur och helgonbild som förvarats på Alingsås museum återbördades till kyrkan och en romansk Kristusfigur sattes upp på ett nytt kors på norrväggen. En ny predikstol utförd i imitation av 1600-talets stil införskaffades och försågs med ljudtak. Under ljudtaket hängdes en figurin i form av duva bevarad från 1600-talet.