Våra kyrkor och kyrkogårdar

Åkers kyrka & Länna kyrka

Åkers kyrkogård

Våra kyrkor och kyrkogårdar

I Åker-Länna församling finns det två kyrkor och även två kyrkogårdar. De olika gravskicken som erbjuds vid en begravning är minneslund, askgravlund, kistgravplats eller urngravplats.

På bägge kyrkogårdarna finns det möjlighet att välja jordbegravning eller kremering för sina nära och kära. På Åkers styckebruks kyrkogård finns det en askgravlund som invigdes den 12 maj 2019. Denna byggdes för att skapa ett tydligt avgränsat rum från den övriga kyrkogården. Syftet är att skapa en möjlighet för alla sörjande att sitta ner, lämna blommor eller tända ljus. På Länna kyrkogård finns det ingen askgravlund utan endast minneslund.

Minneslunden är en avgränsad plats där askan grävs ner på en anonym plats. Detta gravskick är den mest anonyma eftersom platsen där askan grävts ner inte markeras med namn och att de anhöriga inte får medverka. Kyrkogårdsförvaltningen sköter om gräsmatta och planteringar i minneslunden. Om anhöriga önskar finns det möjlighet att sätta dit lösa blommor och ljus på anvisad plats.

Askgravlunden särskiljer sig från minneslunden genom att i en askgravlund finns det även namnplakettskyltar som berättar vilka som finns begravda i askgravlunden. När gravsättningen är gjord skickas ett minnesblad till de anhöriga samt sedan sätts namnplakett. I askgravlunden betalar en 1800 kronor för namnplakatet i brons och denna skyltplats upplåts i 25 år. Kyrkogårdsförvaltningen sköter om gräsmatta och planteringar i askgravlunden. Om anhöriga önskar finns det möjlighet att sätta dit lösa blommor och ljus på anvisad plats.

Mer information/reglementet om askgravlunden finns till höger i faktarutan med klickbara länkar.

Om det finns frågor eller funderingar kring våra kyrkogårdar vänligen kontakta vår kyrkogårsföreståndare. Kontaktuppgifter finner du längst ner på sidan.

Välkommen att besöka våra kyrkogårdar och kyrkor för en stund i stillhet!

 

Gravrättsinnehavare sökes!

Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp skyltar på vissa gravplatser där vi ber anhöriga/besökare att kontakta oss på grund av att vi söker uppgifter om aktuell gravrättsinnehavare.

Anledningen till detta är att före den 1 april 1991 fanns inga skyldigheter att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten. Många äldre gravplatser saknar därför uppgifter om aktuell innehavare.

Genom begravningslagen som trädde i kraft den 1 april 1991 infördes en anmälningsskyltighet för dödsboet. Endast den som är antecknad som gravrättsinnehavare har rätt att utöva gravrätten.

För att hålla gravregistret uppdaterat vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen.

Skylten kommer vara uppsatt på gravplatsen i två år. Får vi ingen kontakt med anhöriga finns det risk för att gravplatsen kommer att betraktas som återlämnad till huvudman enligt begravningslagen 7 kap. paragraf 19.

Vi tar tacksamt emot upplysningar gällande gravrättsinnehavare, släktingar eller uppgift om andra personer som är intresserade att ta över gravrätten i de fall där det saknas gravrättsinnehavare. Information kan lämnas till församlingsexpeditionen tele 0159-348 40 eller via epost till aker-lanna.pastorat@svenskakyrkan.se

Har ni några frågor eller funderingar kring gravrätter och gravrättsinnehavare är ni välkomna att kontakta kyrkogårdsföreståndare Andreas Borg, tele 0159-348 46 eller via epost andreas.borg@svenskakyrkan.se