Enhetlig begravningsavgift

Efter beslut i Sveriges riksdag har en enhetlig begravningsavgift för hela landet införts.

Det innebär att alla som är folkbokförda i Sverige kommer att betala samma procentsats av sin inkomst oavsett var i landet man är bostatt. Dock är Stockholms och Tranås kommuner tillsvidare undantagna från systemet. Avgiften har varit enhetlig sedan 2017 och synts på skattsedeln sedan 2018.

Begravningsavgiften och dess storlek har ingenting med kyrkotillhörighet att göra utan betalas av alla som är folkbokförda i Sverige, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religionstillhörighet. På skattsedeln är därför begravningsavgiften och kyrkoavgiften numera helt separerade.

Storleken på den nya enhetliga begravningsavgiften meddelas från Kammarkollegiet och ligger för år 2020 på 0,25 procent av den beskattningsbara inkomsten. För en Åhusbo med en inkomst på 30 000 kronor per månad innebär det en avgift på 75 kronor i månaden.

Magnus Tyche, kyrkoherde

FÖLJANDE TJÄNSTER INGÅR I BEGRAVNINGSAVGIFTEN

De tjänster som finasieras genom begravningsavgiften, och som tillhandahålls utan extra kostnad, är följande:

Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år

Gravsättning inklusive gravöppning

Återfyllning och iordningställande av öppnad grav

Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte trasporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskild gravplats

Kremering

Lokal för förvaring och visning av stoftet

Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

 

FÖLJANDE INGÅR INTE I BEGRAVNINGSAVGIFTEN

Följande ingår inte i begravningsavgiften utan bekostas av dödsboet eller anhöriga:

Kista och svepning

Trasport av kistlagt stoft från hem/sjukhus till anvisad lokal hos huvudman för förvaring och visning av stoftet

Annonsering

Kistdekoration

Begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare och musiker (för avliden som tillhört Svenska kyrkan bekostas begravningstjänst av församlingen)

Minnesstund

Urna

Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning

Skötsel av gravplats

Källa: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation