Här är samtyckesblankett för fotografering

Samtycke till behandling av personuppgifter i bild, film och ljud Svenska kyrkan Adolf Fredriks församling (personuppgiftsansvarig) använder gärna personuppgifter i form av bild-, ljud- och filmmaterial i syfte att sprida information om verksamheten till medlemmar och allmänheten. Vi ansvarar för att dina personuppgifter (bilder, filmer och ljud) behandlas i enlig-het med dataskyddsförordningen samt andra regler som vi måste följa, t ex lagen om Svenska kyrkan. För att få behandla (t ex publicera) dina personuppgifter behöver vi i vissa fall ditt samtycke. Syftet med detta blad är att inhämta ditt samtycke till nedanstående behandlingar. Varje samtycke är helt frivilligt och du avgör själv om du vill delta i en enskild fotografering eller filmning. Mer in-formation om hur vi behandlar personuppgifter finns i vår integritetspolicy.

Såsom på Svenska kyrkans bloggar, webbplatser och sidor på sociala medier. Jag är medveten om att om Svenska kyrkan får publicera utan mitt samtycke om publiceringen sker med journalistiskt än-damål, men att Svenska kyrkan ändå eftersträvar att alltid ha ett godkännande för publicering.

såsom broschyrer eller liknande kommunikation. Bilderna kan också pryda väggarna i Svenska kyr-kans lokaler. Jag är medveten om att om Svenska kyrkan får publicera utan mitt samtycke i försam-lingsbladet eller liknande skrifter som innehar utgivningsbevis, men att Svenska kyrkan ändå efter-strävar att alltid ha ett godkännande för publicering.

I anslutning till bild-, film- eller ljudmaterial där jag är avbildad. Detta gör det lättare för mig, Svenska kyrkan och andra att hitta material där jag är avbildad.

Inom Svenska kyrkan. Varje enhet som tar del av materialet får endast använda det i enlighet med mina samtycken ovan.

Dina rättigheter och kontaktperson I förhållande till de uppgifter som vi behandlar om dig har du, enligt dataskyddsförordningen, rätt att: Begära ett utdrag av berörda personuppgifter samt information om hur de behandlas. Begära rättelse eller komplettering av felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Begära begränsning, d v s att behandlingen “pausas”, under vissa omständigheter.Begära radering, dock med förbehåll för ett antal villkor i lag. Ta tillbaka ditt samtycke, dock utan att det påverkar lagligheten av redan utförd behandling. Skicka in klagomål till Datainspektionen gällande vår behandling av dina personuppgifter. Ovanstående rättigheter gäller under förutsättning att du kan styrka din identitet och att åtgärden är tillåten enligt lag. Om du har frågor, klagomål eller vill hävda dina rättigheter enligt ovan kan du höra av dig till vårt dataskyddsombud Bengt Kämpe , bengt.kampe@svenskakyrkan.se eller 08-402 04 85.