Pastoralt program

Pastoralt program
Adolf Fredriks församling har som grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning och leva i diakoni och mission. Den uppgiften vill vi förverkliga genom vår församlingsidé: ge människor möjlighet att växa i kristen tro.

Denna ledstjärna för allt arbete i Adolf Fredriks församling konkretiseras i de inriktningsmål som redovisas under rubriken ”pastoralt program” i vår församlingsinstruktion.

Gudstjänster & kyrkomusik
Forma gudstjänster, som är levande och adekvata i en föränderlig värld.
Vidareutveckla de pastoraler som finns för dop, vigsel och begravning.
Möjliggöra att barndop i vår kyrka kan ske enligt kyrkoordningen (19 kap.1§) och efter föräldrarnas önskan: antingen genom begjutning eller nedsänkning.
Vidareutveckla musikens möjligheter att fördjupa det andliga livet och belysa det förkunnade Ordet.
Utveckla barns möjlighet att delta i församlingens gudstjänster.
Som cityförsamling erbjuda gudstjänster och samlingar åt företag, organisationer och skolor.
Värna kyrkorummets skönhet och funktion.
Vidareutbilda kyrkvakter och övriga medarbetare i ett diakonalt förhållningssätt så att alla är rustade inför mötet med olika människor som besöker vår kyrka.

Kyrkogården

hålla kyrkogården i värdigt och vackert skick.
förnya Minneslunden så att den fungerar bättre för alla som söker sig dit.
regelbundet anordna guidade kyrkogårdsvandringar.
ta vara på de stora möjligheterna att nå många med information om församlingens verksamhet.
Diakoni & själavård
starta grupp för sorgearbete.
särskilt beakta ensamstående föräldrars behov av mötesplatser.
ta emot eller besöka ensamma och andra som hamnat i utsatta situationer.
hålla en hög krisberedskap genom samarbete med Norrmalms stadsdelsförvaltning
på olika sätt stödja verksamheten för hemlösa, som bl.a. bedrivs av Ny Gemenskap.
tydligt erbjuda enskilda samtal och bikt.
utveckla församlingens lokala arbete för internationell diakoni och mission.
Undervisning – ungdomar & vuxna
i församlingens arbete bland ungdomar fördjupa erfarenheten av meditation, retreat och multimedia samt inbjuda till liturgisk dans, drama och körsång.
kontinuerligt utveckla församlingens studieverksamhet och bibelstudiearbete. under trevliga former inbjuda nyinflyttade och de som fyller jämna år till kyrka och församlingshem för att presentera vår församling och dess verksamhet.
anordna öppna temakvällar där vi som Kyrka tar upp aktuella samhällsfrågor.
Undervisning – barn & föräldrar
erbjuda varierade former av verksamhet som genom sång, lek och rörelse utgör församlingens doparbete bland barn.
hitta former för arbetet bland barn som efter årskurs 3 inte längre har plats på fritidshemmen.
utveckla former för kontakter med de föräldrar vars barn finns med i församlingens verksamhet.
Undervisning – konfirmander
prioritera konfirmandarbetet genom att ta vara på och utveckla det populära koncept som under många år fungerat i vår församling.
ge konfirmanderna möjlighet att växa i kristen tro – genom att de aktivt får medverka och delta i församlingens gudstjänstliv samt att erbjuda konfirmanderna. en plats där livsfrågor bearbetas
arbeta fram en särskild pastoral för konfirmandarbetet.
erbjuda människor i vuxen ålder kristen undervisning och möjlighet till konfirmation.
Församlingssalarna
ge god service till människor som lånar eller hyr våra församlingssalar
möjliggöra en utökad uthyrningsverksamhet.
säkerställa intäkter till församlingen.
Administration, personalvård, ekonomisk förvaltning, information
församlingsexpeditionen fungerar som församlingens administrativa centrum som tjänar församlingens grundläggande uppgift.
säkerställa att församlingens arkiv sköts enligt gällande bestämmelser.
värna om en god arbetsmiljö för församlingens medarbetare.
utforma en medveten informationspolicy för Adolf Fredriks församling.
Förtroendevalda
vidareutbilda kyrkorådet i sin uppgift att vara församlingens styrfunktion.
kontinuerligt vidareutbilda kyrkorådet i uppgiften att vara en god och ansvarstagande arbetsgivare.
följa kyrkoordningens regler vad gäller kyrkorådets uppgifter och ansvar.
Arbete på bortaplan
aktivt arbeta för att församlingen etablerar kontakter med nya grupper av dagbefolkningen.
ställa sig positiv när organisationer, företag och skolor önskar vår medverkan.
ha en beredskap att delta i samhällsdebatten i olika media.
samverka med Svenska kyrkans övriga församlingar på Norrmalm.
utveckla det lokala ekumeniska samarbetet mellan kyrkor och församlingar på Norrmalm.
se varje kontakt med människor som en möjlighet att förverkliga vår grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, -bedriva undervisning och leva i diakoni och mission.
ge människor en positiv bild av Adolf Fredriks församling.