Församlingsinstruktion

''Ständigt nära''

Församlingsinstruktionen är församlingens pastorala grunddokument. Här beskriver vi hur vi vill fullgöra vårt uppdrag, vår mission, att vara kristen kyrka i vår tid och på vår  plats. I vår församlingsinstruktion kan du bland annat läsa:

''Adolf Fredriks församling vill förmedla hopp, spegla Kristi närvaro i staden och vara en engagerad kyrka för den och sin församling.
I vårt församlingsarbete samverkar anställda, frivilliga och förtroendevalda. Alla delar ska vara likvärdiga och tillsammans bilda en helhet.

Vi arbetar aktivt för att människor och grupper ska mötas och i de mötena se varandras värde. Adolf Fredriks församling strävar efter hög kvalitet i sitt arbete. Anställda, frivilliga ochförtroendevalda - alla med stora ambitioner – gör sitt yttersta för att nyttja de resurser som finns.

Vi vill att församlingen ska vara en lärande miljö, där vi strävar mot fördjupning i allt det som vi erbjuder. I handling vill vi visa på den kristna gemenskapen, där allas lika värde och det ömsesidiga tjänandet är viktiga grundsatser.

I vår församling ser vi musiken som en viktig del i förmedlandet av hopp och speglandet av Kristi närvaro.'' 

Här kan du läsa eller ladda ned hela vår församlingsinstruktion som PDF