Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och utses genom val vart fjärde år. Röstberättigade är alla församlingsmedlemmar som fyllt 16 år. Församlingsmedlem har rätt att närvara vid fullmäktiges sammanträden. Dessa utlyses i Mitt i Vasastan samt genom anslag i församlingslokalerna och på hemsidan. Protokollen är offentliga och finns tillgängliga på pastorsexpeditionen.

Kyrkofullmäktige beslutade att sammanträdesdagarna för 2023 ska vara måndagen den 22 maj klockan 19.00 samt måndagen 6 november klockan 19.00.

Valresultat Kyrkofullmäktige 2022

Här presenterar vi ledarmöter och ersättare för perioden 2022-01-01 - 2025-12-31

Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga medarbetare