Personuppgifter i bild

Vi använder inte fotografier i vår kommunikation eller profilering utan ett samtycke och godkännande från dem som går att identifiera på bilderna. Ett samtycke kan när som helst upphävas av den som gett sitt samtycke till publicering.

Om du finns med på bild- eller filmmaterial

Carl Johans pastorat tar ibland fotografier eller spelar in filmer i olika grupper, under tillställningar och vid andra tillfällen i vår verksamhet. Vårt syfte med detta är att dokumentera verksamheten och bevara bild- och filmmaterialet för arkivändamål och framtida forskning. Den typen av fotografier och filmer är inte sökbara på person.

Vi strävar alltid efter att inhämta godkännande från de personer som går att identifiera i bild- och filmmaterial innan vi använder sådant material i vår kommunikation. Godkännande inhämtas vanligtvis skriftligen via blanketter men kan undantagsvis även inhämtas muntligen. Har du en gång lämnat ditt godkännande kan du när som helst ta tillbaka det, men det påverkar inte eventuell publicering vi redan gjort med ditt godkännande.

Vår webbplats, www.svenskakyrkan.se/carl-johans-pastorat , har utgivningsbevis och ansvarig utgivare. Detta innebär att publicering här lyder under Yttrandefrihetsgrundlagen. Den går före dataskyddsförordningens regler om samtycke. Detsamma kan gälla även utan utgivningsbevis om publiceringen sker med journalistiska ändamål. Självfallet tar Carl Johans pastorat ändå alltid hänsyn till personers integritet och kommer inte att publicera personuppgifter som kan upplevas som intrång i den personliga integriteten. 

Observera att bild- och filmmaterial kan komma att sparas för arkivändamål av allmänt intresse och att vi omfattas av en inomkyrklig offentlighetsprincip som innebär att vi kan vara skyldiga att lämna ut uppgifter till allmänheten.

Vilka rättigheter har du?

Carl Johans pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För mer information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen kan du läsa mer om vår behandling av personuppgifter. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.